De website van het Veiligheidsberaad wordt vernieuwd.

Bezoekt u de website wel eens? Geef uw mening over de huidige website en deel uw verwachtingen ten aanzien van de nieuwe website!

Naar de enquête

Uitgave 8 • oktober 2018

Wil het Veiligheidsberaad zitting nemen in de klankbordcommissie of heeft het een andere rol voor ogen in het evaluatieproces van de Wet veiligheidsregio’s? En welke thema’s vindt het Veiligheidsberaad belangrijk om mee te geven aan de minister voor de evaluatie? Deze vragen waren onderwerp van gesprek in het Veiligheidsberaad van oktober, met de minister van Justitie en Veiligheid.

Lees meer

Het werven van nieuwe brandweervrijwilligers vraagt steeds meer inspanning. Dat is één van de conclusies van het belevingsonderzoek onder repressief brandweerpersoneel, dat het Veiligheidsberaad begin 2018 heeft laten uitvoeren. Het Veiligheidsberaad heeft nu een programmaplan laten ontwikkelen om vrijwilligheid te verbeteren.

Lees meer

1 januari 2020 is de voorgenomen einddatum van het WAS, het waarschuwings- en alarmeringssysteem met de bekende sirenemasten. Eerder – in 2015 – sprak het Veiligheidsberaad met de toenmalige minister van Justitie en Veiligheid over het WAS, omdat het Veiligheidsberaad zorgen had over de afschaffing van het systeem.

Lees meer

Na een evaluatieonderzoek in 2016 over het gebruik van de Handreiking Evenementenveiligheid (HEV), versie 2011, heeft het Instituut Fysieke Veiligheid de handreiking geactualiseerd. De HEV 2018: procesmodel evenementenveiligheid is nu digitaal beschikbaar.

Lees meer

Welke factoren kunnen inzicht geven in het functioneren van de veiligheidsregio en daarmee als kader dienen voor de toekomstige uitwerking en invulling van het presterend vermogen? De voorzitter van het Multidisciplinair Adviesorgaan presenteerde hiervoor een concept aan het Veiligheidsberaad en de minister van Justitie en Veiligheid tijdens de vergadering in oktober.

Lees meer

Het Inspectierapport Inrichting repressieve brandweerzorg uit mei 2018 werd besproken in het overleg van het Veiligheidsberaad met de minister van Justitie en Veiligheid in oktober. Ook afgelopen periode verschenen verschillende rapporten. Daarnaast zoeken het Instituut Fysieke Veiligheid en Brandweer Nederland nog een testlocatie voor praktijkonderzoek.

Lees meer
SHARE

Home