Vergrijzing en brandveiligheid

De Brandweeracademie en de Nederlandse Brandwonden Stichting zijn gezamenlijk een onderzoek gestart naar de gevolgen van de vergrijzing voor de brandveiligheid. Deelrapport 1 over de omvang van de problematiek is nu beschikbaar. Het thema vergrijzing en brandveiligheid kwam ook aan de orde tijdens de landelijke expertdag brandpreventie in april.

De invloed van vergrijzing op brandveiligheid
Deelrapport 1 – De omvang van de problematiek
Dit deelrapport gaat in op de beantwoording van de vraag wat de omvang van de problematiek eigenlijk is. Het rapport moet gezien worden als de huidige stand van zaken. Het is mogelijk dat nieuwe doorrekeningen van de demografische ontwikkelingen en het kabinetsbeleid leiden tot aanpassingen van de berekeningen. De deelrapporten over de oorzaken en oplossingsrichtingen verschijnen in de loop van dit jaar.

Gezamenlijk onderzoek Brandweeracademie en Nederlandse Brandwonden Stichting
Al langere tijd constateren de Brandweeracademie en de Nederlandse Brandwonden Stichting dat ouderen (65-plussers) een kwetsbare groep mensen zijn bij brand. Ouderen zijn vaker betrokken bij brand in de woonomgeving, waarbij ze vaker (dodelijk) gewond raken. Deze constatering negeren, is geen optie. De eerste vraag die dan ook gesteld moet worden is wat de omvang van het probleem is. De vergrijzing, langer zelfstandig thuis wonen en de aanwezigheid van meer vitalere ouderen zijn ontwikkelingen die mede, in zowel positieve als negatieve zin, de omvang van de problematiek bepalen. Daarnaast zal er inzicht moeten komen in de redenen waarom ouderen vaker slachtoffer zijn van brand. Is het bijvoorbeeld omdat ze vaker brand veroorzaken, verkeerd reageren bij brand en/of speelt de verminderde zelfredzaamheid bij het vluchten bij brand een rol? Deze twee vragen moeten eerst beantwoord worden, alvorens de derde vraag gesteld en beantwoord kan worden: welke interventies zijn er nodig om een toename van het aantal brandslachtoffers onder ouderen te remmen en ouderen dezelfde mate van brandveiligheid te bieden als mensen onder de 65 jaar?

Meer informatie over het onderzoek
Download het rapport

Landelijk expertdag brandpreventieweken gericht op senioren
Tijdens de expertdag brandpreventieweken in april werden relevante nationale en internationale praktijkprojecten en onderzoeksgegevens op het gebied van senioren en brandveilig leven besproken en gedeeld. Onder andere Sonja Scholten van Brandwondencentrum Groningen sprak over de gevaren van brandwonden bij ouderen. Ook werd expertise gedeeld over de snelheid van brand, de heftige gevolgen en preventie-ervaringen. Veiligheidsregio Gooi- en Vechtstreek ging deze dag naar huis met de Gouden Rookmelder 2014. De regio won deze prijs voor beste preventie-actie met het project ‘De kracht van het netwerk’. Dit project brengt organisaties die zich inzetten voor het welzijn van ouderen en verminderd zelfredzame mensen bijeen en vraagt aandacht voor brandveiligheid en brandpreventie bij deze mensen thuis. Aan het project nemen onder andere thuiszorgorganisaties, WMO- organisaties, het Rode Kruis, gemeenten en de brandweer in de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek deel.

Meer informatie over de landelijke expertdag brandpreventieweken

Volgend bericht

Verwantencontact
088 269 00 00

Vorig bericht

Publicaties en campagnes