Veiligheidsregio
Zuid-Holland Zuid zet
burgerhulp in

Eind 2014 richtte het Rode Kruis het burgerhulpnetwerk Ready2Help op. Sindsdien hebben meer dan 6.000 burgers zich aangemeld. In maart 2015 vond in de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid een grote praktijkoefening met een inzet van Ready2Help plaats.

Wat is Ready2Help?
Ready2Help is een netwerk van hulpbereide burgers die klaarstaan om te helpen bij een noodsituatie in Nederland. Het is een aanvulling op de noodhulp van professionele hulpdiensten en vrijwilligers van het Rode Kruis en komt in actie in afstemming met de veiligheidsregio’s. Het netwerk kan geactiveerd worden bij kleine en (dreigende) grote noodsituaties, zoals een overstroming, de uitval van nutsvoorzieningen, stormschade, een groot ongeval of een verkeersinfarct. Ready2Help heeft als doel om bij te dragen aan het beperken van het leed van getroffenen of schade in de omgeving als direct gevolg van de noodsituatie, zodat getroffenen zo spoedig mogelijk hun normale leven weer kunnen oppakken. Ready2Helpers verrichten, onder leiding van een teamleider van het Rode Kruis, fysieke werkzaamheden zoals het plaatsen van zandzakken, het uitdelen van water en het opzetten van tenten. Of door hun specifieke expertise in te zetten, zoals tolken.

Aansluiting Ready2Help bij de professionele crisisorganisatie
Carlo Post, directeur veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, benoemt drie belangrijke voorwaarden voor een optimale samenwerking tussen overheid en (georganiseerde) burgers tijdens noodsituaties. Post: “Ten eerste moeten partijen van elkaar weten wat ze doen. Korte communicatielijnen tijdens een inzet van Ready2Help zijn daarom van groot belang om tot een optimale afgestemde inzet te komen. Ten tweede zou het verstandig zijn burgerhulp onderdeel uit te laten maken van beleidsontwikkeling en planvorming binnen de veiligheidsregio’s en gemeenten. Het ligt voor de hand hierin aandacht te geven aan de vraag: ‘wat kunnen we ermee en welke stappen moeten we hiervoor zetten?’. Niet alleen Ready2Help, maar ook andere – vaak regionale – burgerhulpinitiatieven zouden hierin een plaats kunnen krijgen. En tot slot kunnen de veiligheidsregio’s en gemeenten gaan ‘oefenen’ met burgerhulp. Het vergt kennis en ervaring van zowel de overheid als de burger om de samenwerking in de praktijk zo soepel mogelijk te laten verlopen.”

Hulpverlenende burgers
De samenleving en de daaraan gekoppelde (nieuwe) vraagstukken voor hulpverlening worden complexer. Er zijn grenzen aan de hulpverleningscapaciteit van de overheid. De overheid bereidt zich voor op een realistisch basiszorgniveau en houdt bij het uitvoeren van de hulpverlening rekening met de zelfredzaamheid van de samenleving. In de praktijk pakken zelfredzame burgers die verantwoordelijkheid en ontplooien spontane initiatieven om hulp te verlenen als zich een noodsituatie voordoet in hun (directe) omgeving. De hulpbereidheid in Nederland is groot, maar zou beter benut kunnen worden door deze hulpverlening af te stemmen met de overheidshulpdiensten.

Kennismaken en ervaring opdoen met Ready2Help
De veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid bereidt zich momenteel voor op samenwerking met burgers via ready2Help. Andere veiligheidsregio’s en gemeente kunnen ook kennismaken en ervaring opdoen met Ready2Help door zich samen met het Rode Kruis voor te bereiden op een inzet van Ready2Help of door gezamenlijk ervaring op te doen op het moment dat zich inzetmogelijkheden voordoen.

Door:
Drs. C.H.W.M. Post Mcm, algemeen directeur Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
Drs. I.G.M. Alsemgeest-Helleman MCPm, programmamanager Burgerhulp Nederlandse Rode Kruis

Volgend bericht

Er zijn niet meer artikelen

Vorig bericht

Verwantencontact
088 269 00 00