Protocol toezicht op de veiligheidsregio’s geactualiseerd

In februari ondertekenden het hoofd van de Inspectie Veiligheid en Justitie, de heer Bos, en namens de Kring van commissarissen van de Koning, de heer Cornielje, het geactualiseerd “protocol toezicht op de veiligheidsregio’s.” Hierin zijn de onderlinge werkafspraken voor de koude fase vastgelegd. Het nieuwe protocol vervangt het protocol van oktober 2010.

Vernieuwing van het protocol
De evaluatie van de Wet veiligheidsregio’s, de visie van de minister van Veiligheid en Justitie (VenJ) hierop en de ervaringen die de Inspectie VenJ en de commissarissen van de Koning de afgelopen jaren hebben opgedaan met het toezicht op de veiligheidsregio’s, hebben geleid tot een vernieuwing van het protocol. Het nieuwe protocol is het resultaat van zorgvuldige gezamenlijke voorbereiding door de Interprovinciale Commissie Openbare Orde en Veiligheid en de Inspectie VenJ. Ook is het protocol toegelicht aan de voorzitter van het Veiligheidsberaad.

Inhoud van het protocol
Het protocol verwoordt de rol van de Inspectie VenJ en de commissarissen van de Koning in het toezicht op de veiligheidsregio’s. Het bevat praktische afspraken, waaronder een beschrijving van de verschillende interventiestappen (toezichtladder). Het borgt ook de wederzijdse informatie-uitwisseling. Het protocol is ter kennisgeving aan de voorzitters en directeuren van de veiligheidsregio’s gezonden.

Rolverdeling Inspectie VenJ en commissarissen van de Koning
De Inspectie VenJ is op grond van de Wet veiligheidsregio’s, onder gezag van de minister van VenJ, belast met het toezicht op de veiligheidsregio’s. De commissaris van de Koning (cvdK) kan op grond van deze wet het bestuur van de veiligheidsregio een aanwijzing geven indien de taakuitvoering tekort schiet. Ook heeft de cvdK een rol bij het bevorderen van de bestuurlijke samenwerking door veiligheidsregio’s met andere overheden. De cvdK dient – namens de minister – de bestuurlijke samenwerking te bevorderen tussen de voorzitter veiligheidsregio, burgemeesters, Defensie, provinciebestuur, dijkgraven en rijksvertegenwoordigers. Ook bevordert de cvdK de bestuurlijke samenwerking met decentrale overheden in het buurland. Aangezien de cvdK zich beperkt tot het bestuursniveau wordt hier ook wel gesproken van “bestuurlijk toezicht”.

Toezichtladder Inspectie VenJ
Het toezicht richt zich op het beoordelen van de kwaliteit van de taakuitvoering van de bestuursorganen en operationele diensten van de veiligheidsregio’s. De toezichtladder is als volgt opgebouwd:

  • Wanneer de Inspectie VenJ tekortkomingen constateert in de wijze waarop een veiligheidsregio haar taken uitvoert, is het bestuur verantwoordelijk voor het wegnemen van de geconstateerde tekortkomingen. De Inspectie VenJ maakt met het bestuur van de veiligheidsregio (verbeter)afspraken en de termijn waarbinnen deze moeten zijn gerealiseerd.
  • De Inspectie VenJ volgt de uitvoering van de (verbeter)afspraken. Indien naar haar oordeel de afspraken niet of onvoldoende worden nagekomen, informeert zij het bestuur van de veiligheidsregio hierover.
  • Als vervolgens blijkt dat de uitvoering van (verbeter)afspraken door de veiligheidsregio onvoldoende uitzicht biedt op verbetering, vindt er overleg plaats tussen de cvdK en het hoofd van de Inspectie VenJ over mogelijke vervolgstappen. Wanneer dit overleg leidt tot nadere afspraken over de uitvoering van het verbetertraject, ziet de Inspectie VenJ erop toe dat de veiligheidsregio de afspraken daadwerkelijk nakomt.
  • Wanneer de nadere afspraken niet of onvoldoende worden uitgevoerd, kan de cvdK op grond van de Wet veiligheidsregio’s en zijn ambtsinstructie het bestuur van de veiligheidsregio een aanwijzing geven. De cvdK bespreekt zijn/haar voornemen tot het geven van een aanwijzing met het bestuur van de veiligheidsregio en vervolgens met de minister van VenJ. De minister dient in te stemmen met het geven van een aanwijzing. Het bestuur van de veiligheidsregio is verplicht deze aanwijzing op te volgen.

Gevolgen voor de praktijk
Veiligheidsregio’s merken in de praktijk geen ingrijpende veranderingen. Het nieuwe protocol geeft een helder overzicht van de in de loop van de afgelopen jaren ontstane werkwijze van de Inspectie VenJ en de commissarissen van de Koning. De Inspectie beoordeelt de kwaliteit van de prestaties, de cvdK bevordert de bestuurlijke samenwerking in brede zin.

Volgend bericht

Consultatie Strategische Agenda

Vorig bericht

Politie neemt koninklijke standaard in ontvangst