Plannen LMO voorlopig vastgesteld door regiegroep

Onlangs zijn het ontwerpplan, plan van aanpak en landelijk kader voor de vorming van de Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO) voorlopig vastgesteld door de regiegroep LMO. De leden van de regiegroep leggen de plannen vervolgens ter consultatie voor aan de partijen in het meldkamerdomein.

De regiegroepleden van de brandweer, politie, ambulancezorg, Koninklijke Marechaussee, Veiligheidsberaad en het ministerie van Veiligheid en Justitie raadplegen hun eigen achterban. Hiervoor hebben ze elk een eigen proces ingericht. Op 17 juli bespreekt de regiegroep de reacties, met als doel de plannen – eventueel in aangepaste vorm – definitief vast te stellen. De regiegroep bestaat uit een bestuurlijke afvaardiging van de betrokken partijen voor de vorming van de LMO. Deze bestuurlijke vertegenwoordiging neemt op het hoogste niveau de besluiten over de vorming van de LMO.

Wat houden de plannen in?
Het ontwerpplan LMO heeft als doel de eindsituatie van de Landelijke Meldkamerorganisatie in 2021 en de werking daarvan op hoofdlijnen te beschrijven. De wijze waarop de kwartiermaker LMO in nauwe samenwerking met alle betrokken partijen vorm geeft aan de veranderopdracht staat beschreven in het plan van aanpak LMO. De veranderopdracht is om van de huidige 21 regionale en drie landelijke meldkamers te komen tot één Landelijke Meldkamerorganisatie met maximaal 10 meldkamerlocaties. Het plan van aanpak geeft een overzicht van de te verwachten stappen in de transitie tot en met 2021, inclusief de ambitieplanning voor de regionale samenvoegingstrajecten. In het “landelijk kader samenvoeging meldkamers” staan de bestuurlijke en financiële uitgangspunten als ook de spelregels voor de samenvoegingen. Hiermee borgen de partijen dat de samenvoegingen zich ontwikkelen richting het gewenste eindbeeld, met zo min mogelijk frictiekosten. De drie plannen tezamen vormen de basis voor de ontwikkeling van de Landelijke Meldkamerorganisatie.

De plannen staan op de website van de kwartiermakersorganisatie LMO (KLMO) www.k-lmo.nl. De plannen hebben nu de status “voorlopig vastgesteld”. Er kunnen nog wijzigingen plaatsvinden. De plannen worden na 17 juli door de regiegroep – met eventuele wijzigingen – definitief vastgesteld.

Aanbesteding nieuwe meldtafels
Terwijl de plannen in consultatie zijn, gaat de KLMO verder met haar werkzaamheden. Over de aanbesteding van de nieuwe meldtafels is onlangs een grote bijeenkomst georganiseerd met experts uit het meldkamerdomein. De projectorganisatie voor de pilot multi-intake is inmiddels begonnen met de voorbereidende werkzaamheden. Veel collega’s uit het meldkamerdomein dragen daar hun steentje aan bij.

Regionale kwartiermakers aangesteld
In alle samenvoegingsgebieden zijn inmiddels regionale kwartiermakers aangesteld. Deze tien kwartiermakers richten zich vooral op de samenvoeging van de regionale meldkamers op de beoogde locaties, het bevorderen van de samenwerking binnen het meldkamerdomein, het doorvoeren van de beoogde veranderingen, het – zo mogelijk – realiseren van de eerste financiële besparingen en het in kaart brengen van continuïteitsvraagstukken.

Meldkamer van de toekomst
Alle betrokken partijen werken samen aan het realiseren van de meldkamer van de toekomst met tien meldkamers die werken volgens een gestandaardiseerde werkwijze: zoveel mogelijk geprotocolleerd en multidisciplinair. Wie meer informatie over de LMO wil, kan contact opnemen via info@k-lmo.nl of via het contactformulier op de website.

Volgend bericht

Grootschalige Geneeskundige Bijstand, voorbereidingen in volle gang

Vorig bericht

Dit is het meest recente artikel