Evaluatie inzet SIS bij brand seniorenflat Nijmegen

Slachtofferinformatiesystematiek (SIS) is een landelijke aanpak die bij een incident zorgt voor snelle en zorgvuldige informatie over slachtoffers voor ongeruste verwanten. SIS is in februari voor de tweede keer ingezet bij een grote brand in een seniorenflat in Nijmegen. Wat ging goed en welke leerpunten levert deze SIS-inzet op?

Inzet SIS bij brand seniorenflat
Tijdens de brand bij de seniorenflat in Nijmegen in februari zette veiligheidsregio Gelderland-Zuid SIS in. Om 7:00 uur is hiervoor telefonisch contact gelegd tussen de veiligheidsregio en het Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum (LOCC) in Driebergen. Na deze activering riep de piketfunctionaris van het LOCC de functionarissen van de landelijke voorziening SIS op. Om 7:30 uur was Verwantencontact, de frontoffice SIS bij de ANWB in Assen, bereikbaar. Om 9:15 uur was de landelijke backoffice SIS in Driebergen operationeel. De teamleider SIS onderhield vanuit de backoffice contact met de ANWB en de veiligheidsregio. Verder waren de liaison GHOR en politiemedewerkers van het Landelijke Team Forensische Opsporing (LTFO) in de backoffice aanwezig.

Wat ging goed?

Frontoffice
De frontoffice bij de ANWB in Assen heeft zijn werk goed gedaan. Er zijn 139 telefonische oproepen binnengekomen, waarvan er 133 zijn behandeld. Er zijn 8 telefonisten ingezet. De gemiddelde wachtduur voor de bellers was 23 seconden. Veel vragen hadden betrekking op de locaties waar de slachtoffers naar toe gebracht werden. Meerdere verwanten belden na verloop van tijd voor de tweede keer. Een aantal verwanten gaf aan dat het ziekenhuis hen verwezen had naar het verwantennummer 088 269 00 00. De medewerkers van de frontoffice hebben in totaal 50 zoekvragen geregistreerd. In de loop van de ochtend hebben verwanten voor 16 personen de zoekvraag ingetrokken omdat hun familielid terecht was. 2 personen gaven zelf door dat ze veilig waren.

Slachtoffergegevens
De gewonde slachtoffers zijn vervoerd naar twee ziekenhuizen in Nijmegen: Radboud UMC en het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis. Van daaruit zijn enkele slachtoffers doorgestuurd naar drie andere ziekenhuizen in Den Bosch, Rotterdam en Groningen. De eerste gegevens van de ziekenhuizen kwamen om 10:00 uur binnen bij de liaison GHOR van de backoffice. Om 13:00 uur waren alle namen van de slachtoffers in de ziekenhuizen bekend.

Matching
De gegevens van de ziekenhuizen werden in het informatiesysteem SVIS ingevoerd. Na matching bleek dat voor de 16 slachtoffers in de ziekenhuizen 6 zoekvragen door verwanten waren ingediend. Voor de overige 10 slachtoffers is geen zoekvraag bij de frontoffice ingediend. De backoffice politie heeft de verwanten van deze 6 slachtoffers geïnformeerd over de verblijfplaats van degene die zij zochten. Bij het informeren bleek dat enkele verwanten de verblijfplaats al wisten. Nadat om 14:00 uur bekend was dat er geen vermiste personen meer in het seniorencomplex aanwezig waren, besloot de backoffice politie dat verder informeren niet nodig was omdat de openstaande zoekvragen betrekking hadden op zelfredzame ongedeerde of lichtgewonde personen. Zelfredzame en lichtgewonde personen worden geacht zelf contact op te nemen met hun verwanten.

Wat kan beter?

Informatiesysteem SVIS
Het informatiesysteem SVIS, waarin zowel de frontoffice als backoffice gegevens invoeren, werkt nog niet optimaal. Het systeem kent nog kinderziektes en is niet gebruiksvriendelijk genoeg. Het systeem geeft nog niet de lijsten en overzichten die nodig zijn voor een goede matching van vermisten en slachtoffers. Voor een verbeterslag is inmiddels het werkproces van de backoffice in kaart gebracht en is aan de beheerder GGD Amsterdam opdracht gegeven om binnen vier maanden een dummyproof versie van SVIS op te leveren.

Afschaling en overdracht
SIS is om 14:15 uur – na overleg tussen de teamleider SIS en de contactpersoon in de veiligheidsregio – afgeschaald. Omdat de crisisorganisatie ook al afgeschaald was, was het niet mogelijk om de openstaande zoekvragen over te dragen aan de regio. Voor een goede overdracht is het nodig hierover voortaan duidelijke afspraken te maken.

Meer informatie over SIS

Meer informatie over de inzet van SIS bij de brand in de seniorenflat in Nijmegen

Zie ook: Verwantencontact 088 269 00 00

Volgend bericht

Publicaties en campagnes

Vorig bericht

Consultatie Strategische Agenda