Consultatie Strategische Agenda

Momenteel liggen de zes projecten van de Strategische Agenda voor regionale consultatie voor bij de veiligheidsregio’s. Eind maart ontvingen alle voorzitters van de veiligheidsregio’s factsheets en samenvattingen van de zes projecten. Per veiligheidsregio vraagt het Veiligheidsberaad om één integrale reactie. Vervolgens liggen de plannen ter finale besluitvorming voor in de vergadering van het Veiligheidsberaad van 12 juni.

Strategische Agenda
Op 16 mei 2014 heeft het Veiligheidsberaad de Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio’s 2014-2016 vastgesteld. Hierin zijn prioriteiten opgenomen voor de veiligheidsregio’s met als doel het tegengaan van maatschappelijke ontwrichting door crisis- en risicobeheersing te versterken. Hiervoor zijn zes projecten opgestart. De eerste drie worden in gezamenlijkheid met het Ministerie van Veiligheid en Justitie opgepakt.

  1. waterveiligheid en evacuatie
  2. continuïteit van de samenleving
  3. versterking risico- en crisisbeheersing bij stralingsincidenten
  4. kwaliteit en vergelijkbaarheid
  5. versterking bevolkingszorg
  6. bovenregionale operationele besluitvorming

Totstandkoming projectplannen
Na vaststelling van de Strategische Agenda in mei 2014 is per thema een projectgroep ingericht en vervolgens een concept projectplan opgesteld. Deze conceptplannen zijn inhoudelijk verrijkt door professionals uit de veiligheidsregio’s, de rijksoverheid en samenwerkings- en crisispartners tijdens een werkconferentie in februari. Vervolgens zijn de conceptplannen verder uitgewerkt tot definitieve plannen, welke nu ter consultatie voorliggen bij de veiligheidsregio’s. De managementraden worden geconsulteerd op basis van hun specifieke expertise.

Ga naar de factsheets en samenvattingen van de zes projecten

Meer informatie over de Strategische Agenda

Volgend bericht

Evaluatie inzet SIS bij brand seniorenflat Nijmegen

Vorig bericht

Protocol toezicht op de veiligheidsregio’s geactualiseerd