De Veiligheidsregio digitaal

Welkom! Dit is de eerste digitale uitgave van De Veiligheidsregio. Als lezer gaf u vorig jaar in het lezersonderzoek aan De Veiligheidsregio graag digitaal te willen ontvangen in plaats van de papieren krant. Omdat de redactie De Veiligheidsregio graag laat aansluiten op uw wensen, verschijnt de uitgave voortaan digitaal.

Daarnaast brengt het Veiligheidsberaad, samen met zijn partners, één à twee keer per jaar een themaspecial op papier uit. De themaspecial richt zich met name op de bestuurlijke lezer en bevat meer beleidsmatige onderwerpen. Dit jaar verschijnt hiervan de eerste editie.

Qua inhoud blijft De Veiligheidsregio voor u herkenbaar. De Veiligheidsregio brengt nog steeds nieuws over en uit de veiligheidsregio’s en het Veiligheidsberaad en vertegenwoordigt alle kolommen. De inhoud is meer praktijkgericht omdat de lezers, volgens het onderzoek, hier met name belangstelling voor hebben.

Als hoofdredacteur hoop ik dat de digitale uitgave van De Veiligheidsregio u bevalt en dat u er snel vertrouwd mee raakt.

Namens de redactie van De Veiligheidsregio,
Leo Zaal, Hoofdredacteur

Uitgave 1 • mei 2015

Onlangs zijn het ontwerpplan, plan van aanpak en landelijk kader voor de vorming van de Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO) voorlopig vastgesteld door de regiegroep LMO. De leden van de regiegroep leggen de plannen vervolgens ter consultatie voor aan de partijen in het meldkamerdomein.

Lees meer

Volgend jaar verandert in Nederland de werkwijze voor geneeskundige hulpverlening bij grote incidenten. Begin 2016 vervangt het model voor Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB) de huidige Geneeskundige Combinatie (GNK-C). Momenteel vindt implementatie van GGB binnen de veiligheidsregio’s plaats door de betrokken partijen, gericht op de operationele inzet van GGB.

Lees meer

20 maart 2015 kwam het Veiligheidsberaad bijeen voor één van haar vergaderingen. Onder andere de landelijke meldkamerorganisatie (LMO), een nieuw brandweeronderwijsstelsel en het onderzoek ‘flexibilisering GRIP’ kwamen aan de orde.

Lees meer

Op het Binnenhof in Den Haag overhandigde Zijne Majesteit koning Willem-Alexander op woensdag 8 april de politiestandaard aan korpschef Gerard Bouman. Achthonderd politiemedewerkers en vele vertegenwoordigers van partnerorganisaties waren getuige van de historische ceremonie. De standaard draagt het opschrift Politie en het monogram van de koning.

Lees meer

In februari ondertekenden het hoofd van de Inspectie Veiligheid en Justitie, de heer Bos, en namens de Kring van commissarissen van de Koning, de heer Cornielje, het geactualiseerd “protocol toezicht op de veiligheidsregio’s.” Hierin zijn de onderlinge werkafspraken voor de koude fase vastgelegd. Het nieuwe protocol vervangt het protocol van oktober 2010.

Lees meer

Momenteel liggen de zes projecten van de Strategische Agenda voor regionale consultatie voor bij de veiligheidsregio’s. Eind maart ontvingen alle voorzitters van de veiligheidsregio’s factsheets en samenvattingen van de zes projecten. Per veiligheidsregio vraagt het Veiligheidsberaad om één integrale reactie. Vervolgens liggen de plannen ter finale besluitvorming voor in de vergadering van het Veiligheidsberaad van 12 juni.

Lees meer

Slachtofferinformatiesystematiek (SIS) is een landelijke aanpak die bij een incident zorgt voor snelle en zorgvuldige informatie over slachtoffers voor ongeruste verwanten. SIS is in februari voor de tweede keer ingezet bij een grote brand in een seniorenflat in Nijmegen. Wat ging goed en welke leerpunten levert deze SIS-inzet op?

Lees meer

De afgelopen periode zijn verschillende publicaties en rapporten verschenen. Onder andere over de betekenis van traditionele en sociale media bij gebeurtenissen die maatschappelijke onrust veroorzaakten en over de vormen van rigiditeit en mogelijkheden van flexibiliteit in het werken met GRIP. Ook is de campagne ‘Veilig reageren op voorrangsvoertuigen’ van start gegaan in Oost-Nederland.

Lees meer

De Brandweeracademie en de Nederlandse Brandwonden Stichting zijn gezamenlijk een onderzoek gestart naar de gevolgen van de vergrijzing voor de brandveiligheid. Deelrapport 1 over de omvang van de problematiek is nu beschikbaar. Het thema vergrijzing en brandveiligheid kwam ook aan de orde tijdens de landelijke expertdag brandpreventie in april.

Lees meer

Wanneer een veiligheidsregio SIS (slachtofferinformatiesystematiek) inzet bij een incident, wordt dit voortaan naar burgers gecommuniceerd als ‘Verwantencontact 088 269 00 00’. Uit de evaluatie van de eerste inzet van SIS bleek dat de naam ‘ANWB verwanteninformatie’ onduidelijkheid creëerde bij burgers en niet werd geassocieerd met een overheidsvoorziening.

Lees meer

Eind 2014 richtte het Rode Kruis het burgerhulpnetwerk Ready2Help op. Sindsdien hebben meer dan 6.000 burgers zich aangemeld. In maart 2015 vond in de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid een grote praktijkoefening met een inzet van Ready2Help plaats.

Lees meer
SHARE

Home