Het IFV, de veiligheidsregio’s én het veranderende omgevingsrecht

Zowel de veiligheidsregio’s als het IFV zijn doordrongen van de impact van het veranderende omgevingsrecht. Samen hebben zij hier afgelopen jaar intensief aan gewerkt. De volgende stap is het doorvertalen van de urgentie naar activiteiten en projecten, die al snel van start gaan. Het IFV levert hier een landelijke bijdrage aan en zorgt voor verbinding tussen de kennis- en opleidingsactiviteiten en de uitvoeringsagenda van de brandweer. Dit fundament vormt – samen met de contouren van een meerjarenprogramma – een mooie basis.

Oplevering onderzoeksresultaten
In opdracht van de Raad van Directeuren Veiligheidsregio is het IFV nagegaan wat de stand van zaken is rondom de implementatie van het nieuwe omgevingsrecht in de veiligheidsregio’s en welke ondersteuningsbehoefte er is. Aan de hand van een behoefte inventarisatie en prioriteringssessie met regionale projectleiders is geconcludeerd dat er binnen de veiligheidsregio’s behoefte is aan het volgende:

 • Het opstellen van een ambitieniveau en een beleidsvisie
 • Het duiden van de meerwaarde van de veiligheidsregio in het omgevingsrecht
 • Competentieprofielen voor verschillende functionarissen die een rol hebben in de nieuwe omgevingswetgeving
 • Opleidingen en bijscholingen voor verschillende functionarissen die een rol hebben in de nieuwe omgevingswetgeving
 • Het actueel houden en delen van kennis, met name lopende pilots en ontwikkelingen rondom het Digitaal Stelsel Omgevingswet

Vervolgtraject: notitie met bouwstenen voor veiligheidsregio’s
In het vervolgtraject is het IFV verder gegaan met deze behoeften. Samen met de veiligheidsregio’s en andere veiligheids- en gezondheidspartners in het veranderende omgevingsrecht heeft het IFV een notitie opgesteld. Deze notitie biedt bouwstenen voor veiligheidsregio’s om hun eigen koers in het veranderende omgevingsrecht vorm te geven. Daarnaast hebben de veiligheidsregio’s in kwartaalbijeenkomsten – zogenaamde leerkringen – ervaringen met elkaar gedeeld, waarbij ook sprekers waren uitgenodigd en ontwikkelingen, meningen en standpunten werden gedeeld. Ook zijn in het kader van het Digitaal Stelsel Omgevingswet twee projecten gestart: impactanalyse Omgevingswet/DSO en Zaakgericht werken.

Tijdens een laatste bijeenkomst begin juni is gepeild of er behoefte is aan landelijke ondersteuning en hoe dat zou kunnen worden ingevuld. Hieruit blijkt een grote behoefte aan de continuering van de signalerende en verbindende functie van het IFV, door middel van leerkringbijeenkomsten, dossiervorming en kennisontsluiting.

 

DE OPGAVE VAN DE OMGEVINGSWET: ANDERS WERKEN EN DENKEN

Met de komst van het nieuwe Omgevingsrecht is een andere manier van werken en een andere manier van denken nodig voor alle betrokkenen. De opgave zoals die gesteld wordt in de Omgevingswet, bestaat volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten uit drie elementen:

 1. Integraal werken
 2. Gebiedsgericht werken
 3. Samenwerken, zowel in de regio met (maatschappelijke) partners als lokaal met inwoners en ondernemers

Daarnaast ligt er een grote opgave om het Digitaal Stelsel Omgevingswet werkend te krijgen.

 

Meerjarenprogramma Omgevingsrecht
Met in het achterhoofd de behoefte uit het veld, de opgave van de Omgevingswet én op basis van interviews met sleutelpersonen binnen en buiten het IFV is een meerjarenprogramma (2019-2020) opgesteld waarmee de organisatie verwacht toegevoegde waarde voor de veiligheidsregio’s te kunnen blijven bieden. De contouren van dit programma worden gevormd door de kenniscyclus: ontwikkelen – ontsluiten – toepassen – evalueren.

Enkele activiteiten uit het meerjarenprogramma zijn:

Kennis ontwikkelen:

 • Kennis opbouwen om veiligheid goed door te kunnen vertalen van regionale risicoprofielen naar omgevingsvisies en omgevingsplannen
 • Kennis opbouwen rondom veiligheidsconsequenties van gemeentelijke ambitiethema’s
  (o.a. energietransitie, klimaatadaptatie, leefbare woonomgeving, inclusieve samenleving, circulaire economie)
 • Kennis opbouwen rondom het Digitaal Stelsel Omgevingswet

Kennis ontsluiten:

 • Kennisintensieve bijeenkomsten organiseren en faciliteren
 • Bijscholingsactiviteiten organiseren
 • Fundamentele herziening van bestaande opleidingen
 • Actualiseren van bestaande handreikingen (o.a. Brandweeradvisering omgevingsvergunning)

Kennis toepassen:

Dit is met name aan de veiligheidsregio’s: het IFV kan op verzoek een adviserende of meewerkende rol vervullen in termen van procesondersteuning en inhoudelijke support.


Kennis evalueren en borgen:

 • Voortzetting van de leerkring bijeenkomsten
 • Monitoren van behoefte aan kennis- en vaardigheidsbehoeftes in de regio’s en aanpassen dienstverlening hierop

Dossier Omgevingsrecht in Kennisplein

In het dossier Omgevingsrecht op het Kennisplein vindt u verschillende documenten. Dit dossier wordt – samen met deskundigen uit de veiligheidsregio’s – actueel gehouden. Ook zijn er aparte thema’s binnen het dossier Omgevingsrecht voor de thema’s Omgevingsveiligheid, Brandveiligheid en Implementatie.
Volgend bericht

Er zijn niet meer artikelen

Vorig bericht

Veiligheidsberaad bepaalt bestuurlijke brandweerthema’s