Strategische agenda Veiligheidsberaad

In het Veiligheidsberaad van maart is ingestemd met de hoofdlijnen van een nieuwe strategische agenda. De nadere uitwerking hiervan – uitgewerkt door het Multidisciplinair Adviesorgaan – is in het Veiligheidsberaad van juni besproken en vastgesteld.

 

De strategische agenda kent vier thema’s:

  1. taak- en rolopvatting veiligheidsregio’s in relatie tot de evaluatie van de Wet veiligheidsregio’s,
  2. kansen en bedreigingen van de informatie- en datagestuurde maatschappij,
  3. gezamenlijke aanpak bij ongekende crises en
  4. vrijwilligheid.

Taak- en rolopvatting veiligheidsregio’s in relatie tot de evaluatie van de Wet veiligheidsregio’s
Dit thema wordt uitgewerkt in twee deelthema’s: de voorbereiding evaluatie Wet veiligheidsregio’s en presterend vermogen veiligheidsregio’s.

Voorbereiding evaluatie Wet veiligheidsregio’s
Het Multidisciplinair Adviesorgaan (MDA) stelt een integrale werkgroep in die zich richt op multidisciplinaire vraagstukken in relatie tot de wetsevaluatie. Dit betreft onderwerpen die het dagelijks functioneren van de veiligheidsregio’s moeten bevorderen en die in het licht van maatschappelijke en bestuurlijke ontwikkelingen relevant zijn. Ook is er voor de afzonderlijke disciplines ruimte voor inbreng voor de wetsevaluatie. Het MDA verwerkt de resultaten van de integrale werkgroep en de afzonderlijke disciplines tot één advies aan het Veiligheidsberaad. In oktober kiest het Veiligheidsberaad op basis hiervan de bestuurlijke thema’s en bepaalt ook het vervolgproces. Onno Hoes, voorzitter veiligheidsregio Kennemerland,  Marco Out, voorzitter veiligheidsregio Drenthe en Pieter Broertjes, voorzitter veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek, zijn bestuurlijk portefeuillehouders van dit deelthema.

Presterend vermogen
Vanuit het Veiligheidsberaad, de managementraden en het ministerie van Justitie en Veiligheid is er behoefte aan inzicht in het presterend vermogen van de veiligheidsregio’s, breder dan inzicht in de kosten en de visitaties. Voor dit deelthema worden jaarlijks twee onderwerpen gekozen waarvoor het Veiligheidsberaad het presterend vermogen uitgewerkt wil zien. Dit gaat volgens een kwalitatieve benadering, waarbij leren het uitgangspunt is. Dit deelthema wordt besproken in het Veiligheidsberaad van oktober, samen met de minister van Justitie en Veiligheid. Hubert Bruls, voorzitter veiligheidsregio Gelderland-Zuid en voorzitter Veiligheidsberaad, is bestuurlijk portefeuillehouder van dit deelthema.

Kansen en bedreigingen van de informatie- en data-gestuurde maatschappij
Het verbinden, duiden, analyseren en beschikbaar maken van data leidt tot inzichten die bestuurlijk en operationeel kunnen worden benut voor strategie en besluitvorming. De beschikbaarheid van informatie biedt kansen, maar maakt veiligheidsregio’s ook kwetsbaar. In juli vindt hiervoor een expertbijeenkomst plaats, waarbij onder andere bestuurlijk portefeuillehouder Informatievoorziening Franc Weerwind, voorzitter veiligheidsregio Flevoland, en een vertegenwoordiger van het Programmaoverleg Informatievoorziening (POI) aanwezig is. Hiernaast wordt een ambtelijke werkgroep ingesteld die alle lopende initiatieven op dit gebied in kaart brengt. De inventarisatie en opbrengst van de expertbijeenkomst worden uitgewerkt tot een voorstel voor het Veiligheidsberaad. Franc Weerwind, voorzitter veiligheidsregio Flevoland is portefeuillehouder van dit thema.

Gezamenlijke aanpak bij ongekende crises, inclusief het thema weerbaarheid
De samenleving wordt steeds complexer en wordt in toenemende mate geconfronteerd met nieuwe crisistypen. De verandering van het klimaat en de energietransitie zijn voorbeelden van veranderingen die een nieuw type crisis met zich mee kunnen brengen. Voorbereiding op dergelijke nieuwe crisis vraagt samenwerking met bestaande en nieuwe crisispartners die vaak niet binnen de grenzen van de veiligheidsregio of het land opereren. Het actief inzetten op weerbaarheidsverhoging van burgers, inclusief zelfredzaamheid, voor de versterking van veiligheid is een beleidsoptie voor veiligheidsregio’s, net als het meenemen van weerbaarheid in oefeningen op verschillende niveaus. Ook andere organisaties en instituties helpen de weerbaarheid te versterken. Als verbindende organisatie in het veiligheidsdomein ligt er voor de veiligheidsregio’s een taak om in beeld te brengen welke organisaties en instituties dit zijn en hoe tot een gezamenlijke strategie kan worden gekomen. Een oriëntatie op het vermogen tot weerbaarheid en herstel past dan ook in het denken over de (toekomstige) rol en positie van veiligheidsregio’s. In het Veiligheidsberaad van juni zijn kaders bepaald voor de verdere uitwerking van het thema weerbaarheid door het MDA. Theo Weterings, voorzitter veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, en Maarten Houben, veiligheidsregio Brabant-zuidoost, zijn de bestuurlijk portefeuillehouders van dit thema.

Vrijwilligheid
Op verzoek van het Veiligheidsberaad stelt de Raad van Brandweercommandanten een programmaplan vrijwilligheid op, in samenwerking met de Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers, het Instituut Fysieke Veiligheid en het ministerie van Justitie en Veiligheid. Dit programmaplan wordt in 2018 ter vaststelling aangeboden aan het Veiligheidsberaad. Naast de specifieke aandacht voor de brandweervrijwilligers, is dit programma multidisciplinair: er is ook oog voor de vrijwilligers bij andere hulpdiensten en voor burgerparticipatie. Dit thema heeft nog geen bestuurlijk portefeuillehouder.

Vrijwilligheid bestuurlijk brandweerthema

Vrijwilligheid is één van de bestuurlijke brandweerthema’s van het Veiligheidsberaad.
Lees hier meer over de andere drie thema’s: betrokkenheid personeel, opkomsttijden en brandweerstatistiek.
Volgend bericht

Eerste stap voor toekomstgerichte, uniforme incidentenstatistiek

Vorig bericht

Dit is het meest recente artikel