Vernieuwing Risicokaart

Voor veel veiligheidsregio’s kan de Risicokaart een hulpmiddel zijn bij zowel voorlichting en communicatie over risicosituaties als crisisbeheersing en rampenbestrijding. De Risicokaart wordt vernieuwd. Om met de Risicokaart in de toekomst aan de behoeften van de veiligheidsregio’s – en andere partners – te kunnen voldoen, worden deze in beeld gebracht.

Programmamanager Sigrid Berk: “De Risicokaart omvat een schat aan data. Maar de waarde van die data – met name het Register Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen– wordt bepaald door de vraag ernaar. Daarom brengen we deze periode de informatiebehoeften van onze belangrijkste partners in kaart, waaronder de veiligheidsregio’s. Hoe beter wij dat in beeld krijgen, hoe beter wij ook in de toekomst aan die behoefte kunnen voldoen.”

Risicokaart
De Risicokaart is een geografische kaart waarop de in de veiligheidsregio’s aanwezige risico’s staan aangeduid. Die worden aangeduid op basis van het risicoprofiel. De risicokaart is voor zowel burgers geschikt om te zien welke risico’s zij lopen, als voor partijen ter beleidsvorming. Naast een openbare versie is er een niet-openbare versie voor overheidsorganisaties zoals de veiligheidsregio’s en omgevingsdiensten.

De Risicokaart is ontstaan na de vuurwerkramp in Enschede in 2000. De onderzoekscommissie van de ramp concludeerde dat zowel overheid als burger te weinig inzicht hebben in risicovolle situaties in de leefomgeving.

Ambitie
Om mee te gaan in belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen – denk aan de aanstaande evaluatie van de Wet veiligheidsregio’s en de komst van de Omgevingswet – wordt momenteel gewerkt aan een nieuwe toekomst.

Sigrid Berk:
— De toekomstige risicokaart is een portaal dat wettelijk bepaalde en overige – gewenste, niet-wettelijke – brondata van risicosituaties ontsluit en beschikbaar stelt. Een ‘Portaal Risicosituaties’ vormt een toegangspoort tot een samenhangend stelsel van goed geborgde en beheerde bronnen, ontsluit brondata met betrekking tot risicosituaties en stelt deze beschikbaar voor hergebruik. Data kan gebruikt worden voor de invulling van de eigen wettelijke taken en de (bedrijf)processen en voor het maken van (informatie)producten. Daarnaast voorziet het portaal in een wettelijk bepaalde geografische risicokaart.

Onderzoek informatiebehoeften
Welke data van risicosituaties zou de nieuwe Risicokaart als Portaal Risicosituaties volgens de gebruikers beschikbaar moeten stellen zodat zij hun wettelijke taken kunnen invullen? “Deze vraag leggen we de komende periode voor aan ministeries, provincies, waterschappen, gemeenten, veiligheidsregio’s, omgevingsdiensten en bedrijven. Ook vragen we hen welke data over risicosituaties aan het publiek moet worden getoond,” aldus Sigrid Berk. “Antwoorden op deze vragen werken wij vervolgens uit in een definitie van een nieuwe Risicokaart.”

Inventarisatie behoeften veiligheidsregio’s
Alexander Bouwman, onafhankelijk beleidsadviseur, brengt deze behoefte in beeld. Hij voerde eerder dit jaar een data-analyse uit voor het ontwerp van een nieuwe Risicokaart en legde een web aan wet- en regelgeving bloot waaraan de huidige Risicokaart moet voldoen.

Alexander Bouwman:
— Dat leverde een overzicht van data op dat nu is opgenomen in de Risicokaart. Een volgende stap is nu om de informatiebehoeften van de veiligheidsregio’s in kaart te brengen. Ik klop dus binnenkort bij de regio’s aan voor een inventarisatie. De uitkomsten van de inventarisatie worden door het Programmaoverleg Informatievoorziening van het Veiligheidsberaad bekrachtigd. Ik hoop op een goede samen- en wisselwerking die uiteindelijk alle betrokken partijen alleen maar ten goede komt.
Volgend bericht

Veiligheidsberaad bepaalt bestuurlijke brandweerthema’s

Vorig bericht

Vernieuwde Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing