Veiligheidsberaad bepaalt bestuurlijke brandweerthema’s

In het Veiligheidsberaad van juni hebben de voorzitters van de veiligheidsregio’s gezamenlijk besloten om op vier thema’s van het onderzoek ‘Brandweerstatistiek en beleving brandweerpersoneel’ een bestuurlijke verdiepingsslag te maken: vrijwilligheid, betrokkenheid personeel, opkomsttijden en brandweerstatistiek. Het onderzoek werd in het Veiligheidsberaad van maart opgeleverd.

Vrijwilligheid
Op verzoek van het Veiligheidsberaad stelt de Raad van Brandweercommandanten (RBC) een programmaplan vrijwilligheid op, in samenwerking met de Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers (VBV), het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) en het ministerie van Justitie en Veiligheid. Dit programmaplan wordt in 2018 ter vaststelling aangeboden aan het Veiligheidsberaad. Het thema vrijwilligheid is ook toegevoegd aan de strategische agenda van het Veiligheidsberaad. Hiermee onderstreept het Veiligheidsberaad het belang van dit thema.

Op basis van dit programma zal het Veiligheidsberaad een financieringsverzoek bij de minister van Justitie en Veiligheid indienen. Om de inzet van vrijwilligers bij de brandweer te ondersteunen, heeft het huidige kabinet middelen opgenomen in het regeerakkoord.

Lees hier meer over de strategische agenda van het Veiligheidsberaad… 

Betrokkenheid personeel
De betrokkenheid van het personeel is een aangelegenheid van de afzonderlijke veiligheidsregio’s. De regio’s hebben dit thema ook al voortvarend opgepakt. Het Veiligheidsberaad volgt dit thema, zodat het waar nodig en gewenst een extra impuls kan geven.

Opkomsttijden
Ten aanzien van het thema opkomsttijden zijn in de afgelopen periode de nodige stappen gezet binnen het bestuurlijk vastgestelde programma RemBrand. Vanuit de RBC wordt, in samenwerking met de VBV en de vakbonden, een voorstel voorbereid voor besluitvorming in het Veiligheidsberaad. In dit voorstel komt een alternatief voor het huidige normstelsel rondom opkomsttijden aan de orde. Daarnaast worden de opkomsttijden in dit voorstel in een breder perspectief geplaatst, waarbij elementen zoals slagkracht en risicobeheersing mede de kwaliteit van de brandweerzorg bepalen. Het Veiligheidsberaad zal hierop een standpunt innemen en bespreken met de minister van Justitie en Veiligheid, in het kader van de evaluatie van de Wet veiligheidsregio’s.

Brandweerstatistiek
Het Veiligheidsberaad heeft het IFV opdracht gegeven om de resultaten van het onderzoek ‘Brandweerstatistiek en beleving brandweerpersoneel’ te borgen en te beheren en om beide deelonderzoeken periodiek te herhalen. Jaarlijks voor het onderdeel Brandweerstatistiek en vierjaarlijks voor het onderdeel Beleving brandweerpersoneel. Inmiddels hebben de veiligheidsregio’s en het IFV een belangrijke stap gezet richting het landelijk verzamelen, analyseren en gebruiken van data via een data-alliantie met het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Lees hier meer over de data-samenwerking tussen het IFV en CBS

Onderzoek ‘Brandweerstatistiek en beleving brandweerpersoneel

Omdat er een gezamenlijke behoefte is van de betrokken partijen – Veiligheidsberaad, RBC, VBV en vakbonden – aan eenduidige informatie over brandweerstatistiek en de beleving van brandweerpersoneel bij het brandweerwerk heeft het Veiligheidsberaad opdracht gegeven voor dit onderzoek. Binnen het belevingsonderzoek zijn over de volgende thema’s vragen gesteld:

 1. betrokkenheid en beleving van het werk,
 2. organisatievisie en brandveilig leven,
 3. regelruimte,
 4. vakbekwaamheid, oefenen en trainen,
 5. vrijwilligersbeleid,
 6. verhouding werkvloer en leiding,
 7. organisatiecultuur,
 8. ervaring uitruk op maat (flexibele voertuigbezetting),
 9. opkomsttijden,
 10. werkdruk en
 11. veilig en gezond werken.

Deze thema’s hebben betrekking op zaken die van belang zijn voor de doorontwikkeling van de brandweer in Nederland. Om deze doorontwikkeling adequaat vorm te kunnen geven, is er inzicht nodig in de wijze waarop de resultaten van het belevings¬onderzoek worden opgevolgd in de veiligheidsregio’s. Het Veiligheidsberaad heeft de RBC verzocht om te monitoren hoe de resultaten van het belevingsonderzoek worden opgevolgd in de veiligheidsregio’s.

Volgend bericht

Het IFV, de veiligheidsregio’s én het veranderende omgevingsrecht

Vorig bericht

Vernieuwing Risicokaart