Uitvoering Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio’s kan van start

De uitvoering van de zes projecten van de Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio’s kan van start. Dit heeft het Veiligheidsberaad besloten in de vergadering van 12 juni 2015. Tijdens de vergadering werd geconcludeerd dat de Strategische Agenda de koers is waarmee de veiligheidsregio’s zich de komende jaren op landelijke niveau willen ontwikkelen. De directeuren veiligheidsregio is gevraagd de implementatie op zich te nemen. Het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) coördineert de drie gezamenlijke projecten binnen Het Rijk. Het Veiligheidsberaad coördineert de overige drie projecten.

Samenwerking als sleutelwoord
Voorzitter Veiligheidsberaad, Geke Faber: “Het onderschrijven van de inhoud van de projecten bewijst dat we als 25 veiligheidsregio’s bereid zijn op majeure thema’s de samenwerking aan te gaan en gezamenlijk op te trekken. Het laat zien dat we als Veiligheidsberaad de aanbevelingen van de Commissie Hoekstra (2013) serieus nemen en dat we de samenwerking tussen veiligheidsregio’s onderling én tussen veiligheidsregio’s, haar crisispartners en de verschillende departementen een impuls geven.”

Uitvoering van de zes projecten
De volgende projecten van de Strategische Agenda worden de komende jaren uitgevoerd:

  1. water en evacuatie
  2. continuïteit van de samenleving
  3. versterking risico- en crisisbeheersing bij stralingsincidenten
  4. kwaliteit en vergelijkbaarheid veiligheidsregio’s
  5. versterking bevolkingszorg
  6. bovenregionale operationele besluitvorming: samenwerking tussen veiligheidsregio’s en Defensie

De eerste drie projecten voert het Veiligheidsberaad samen uit met het ministerie van VenJ. De andere drie projecten voeren de veiligheidsregio’s en het Veiligheidsberaad zelf uit.

1. Water en evacuatie
Doel van het project ‘water en evacuatie’ is het ontwikkelen van een structurele aanpak en het bevorderen van een effectieve samenwerking tussen veiligheidsregio’s en hun betrokken (crisis)partners. De veiligheidsregio’s gaan de komende jaren samen met de ministeries van VenJ en IenM, Rijkswaterstaat en de waterschappen de planvorming actualiseren aan de hand van de meest recente overstromingsscenario’s en een evacuatiestrategie vaststellen. Ten behoeve hiervan beschikken de veiligheidsregio’s in 2016 over een handreiking voor de gevolgen van overstromingen – inclusief een risicoanalyse en evacuatiestrategie – en over instrumenten voor het stimuleren van zelfredzaamheid. Ook wordt de kennis over water en evacuatie versterkt en een eerste meerjarenprogramma en een projectenkalender opgesteld. In 2017 kunnen veiligheidsregio’s gebruik maken van een standaard voor informatie-uitwisseling tussen veiligheidsregio’s en waterbeheerders en is er een toetsingskader voor resultaatmeting.

Eerste bijeenkomst Waterplatform veiligheidsregio’s

17 juni vond de eerste bijeenkomst van het ‘Waterplatform veiligheidsregio’s’ plaats bij Rijkswaterstaat. Dit platform bestaat uit medewerkers van de veiligheidsregio’s die werkzaam zijn op het thema waterveiligheid. Ook de landelijke (water)partners waren aanwezig.

In 2013 ontstond bij medewerkers uit de veiligheidsregio’s de behoefte om elkaar regelmatig te ontmoeten om te spreken over onderwerpen als het Deltaprogramma, evacuaties en overstromingen. Het Netwerk Regionaal Risicoprofiel nam vervolgens het initiatief en organiseerde de eerste bijeenkomst van het Waterplatform veiligheidsregio’s.

Onder andere het project Water en Evacuatie stond tijdens de eerste, goed bezochte, bijeenkomst centraal. Dit project is een coproductie van het Veiligheidsberaad, het ministerie van VenJ en de waterpartners. Het Waterplatform heeft gesproken over het project, de uitvoering hiervan en hoe zij de uitvoering van het project kan en wil ondersteunen. Ook is gesproken over het Nationale Veiligheidsprofiel (NVP) en de pilot natuurrampen die hierbinnen geanalyseerd is.

2. Continuïteit van de samenleving
Om maatschappelijke ontwrichting te voorkomen bij uitval van (delen van de) vitale infrastructuur is een goede onderlinge samenwerking nodig tussen bedrijven, veiligheidsregio’s en ministeries. Het project ‘continuïteit van de samenleving’ heeft tot doel die samenwerking te verbeteren. In 2015 ontvangen de veiligheidsregio’s een rolbeschrijving voor de samenwerking met vitale partners en ministeries. In 2016 volgt een agenda met samenwerkingsafspraken per sector waarmee de prioriteiten voor de verbeteracties in de samenwerking helder zijn en deze wordt vervolgens ook uitgevoerd. Per regionaal netwerk wordt een actieplan opgesteld waaraan partijen zich committeren, er wordt een nationaal actieplan opgesteld en een ‘menukaart’ met voorbeelden, tips en best practices om de uitvoering daadwerkelijk te ondersteunen.

3. Versterking risico- en crisisbeheersing bij stralingsincidenten
Dit project versterkt de specifieke voorbereiding op mogelijke stralingsincidenten zodat bij een stralingsincident bestuurlijk en operationeel adequaat wordt opgetreden. Zowel in de alarmeringsfase als de respons- en nafase. Er wordt daarbij zoveel mogelijk aangesloten bij de generieke bestuurlijke en operationele voorbereiding op crises en rampen. Veiligheidsregio’s, Rijkspartijen (waaronder de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming) en vertegenwoordigers vanuit de stralingssector zorgen in 2015 voor een gedeeld inzicht in de operationele betekenis van taken en verantwoordelijkheden van overheden, exploitanten en burgers. Dit toegenomen inzicht leidt in 2016 tot een gezamenlijk bewustwordingsproces over de betekenis en werking hiervan in de praktijk. Een gezamenlijke visie op publieksvoorlichting en risico- en crisiscommunicatie maakt ook deel uit van dit project. Daarnaast wordt ingezet op de verdere versterking van de operationele voorbereiding door multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen én noodzakelijke inzet tijdens de incident- en nafase.

4. Kwaliteit en vergelijkbaarheid
Er zijn veel initiatieven die bijdragen aan kwaliteit en vergelijkbaarheid en er is behoefte om vanuit een gezamenlijk beeld van kwaliteit en vergelijkbaarheid een ‘schil’ om de verschillende lopende initiatieven te bouwen. In 2015 verschijnt een gezamenlijk kader met gezamenlijke taal en begrippen voor kwaliteit, kwaliteitszorg en vergelijkbaarheid. Dit kader gaan de veiligheidsregio’s vervolgens gezamenlijk verder ontwikkelen. Dit vormt de basis voor het referentiemodel kwaliteit en de verdere vergelijking tussen veiligheidsregio’s. In 2015 worden de lopende initiatieven voor vergelijking – onder andere kostenevaluaties en informatiescans – én voor leren en samenwerken – waaronder visitaties – doorontwikkeld en toegepast. Doel is om voor 2016 hiervoor een aantal nieuwe thema’s te benoemen om te leren van elkaar en om de samenwerking te bevorderen. In 2016 volgt ook het referentiemodel, wat beschrijft welke thema’s/elementen in elk regionaal kwaliteitszorgsysteem opgenomen moeten worden en welke onderwerpen een verplichtend karakter hebben.

5. Versterking bevolkingszorg
In de vergadering van het Veiligheidsberaad op 16 mei 2014 zijn de voorzitters veiligheidsregio overeengekomen om een nieuwe visie ten aanzien van de bevolkingszorg – inclusief prestatie-eisen – landelijk te implementeren om zo de bevolkingszorg ‘op orde’ te brengen. De visie en prestatie-eisen van ‘Bevolkingszorg op orde’ geven invulling aan een meer realistische bevolkingszorg tijdens en na een ramp of crises. Hierbij wordt uitgegaan van zelfredzaamheid van een groot deel van de betrokkenen. Doel van het project ‘versterking bevolkingszorg’ is het ondersteunen van gemeenten en regio’s bij de implementatie van deze visie ‘en het monitoren van de voortgang van de implementatie. Om de implementatie te ondersteunen, worden structureel best practices en knelpunten beschikbaar gesteld gedurende de looptijd van de Strategische Agenda (tot eind 2016). Monitoring vindt plaats tijdens interactieve bijeenkomsten en in 2015 vinden 1-dagsvisitaties plaats. Daarnaast bevordert het project dat opleidingsproducten bevolkingszorg in lijn met de visie geactualiseerd worden.

6. Bovenregionale operationele besluitvorming: samenwerking tussen veiligheidsregio’s en Defensie
Veiligheidsregio’s hebben slechts beperkt zicht op wat Defensie voor ze kan betekenen. Dit project biedt een overall inzicht in hetgeen Defensie te bieden heeft en in de wijze waarop de besluitvorming ingericht moet worden wanneer meerdere regio’s tegelijkertijd beroep doen op de schaarse capaciteit van Defensie. Eind 2015 is een beschrijving gereed van bovenregionale of landelijke operationele besluitvorming bij GRIP 5 en GRIP Rijk. In samenwerking met de ministeries van VenJ en Defensie, levert het Veiligheidsberaad in 2015 ook een model voor een ‘landelijke operationeel besluitvormingsteam’ op. In 2016 wordt de landelijke besluitvorming geoefend en volgt het meerjarig oefenplan om het ‘landelijk operationeel besluitvormingsteam’ getraind te houden en wordt deze uitgevoerd.

Volgend bericht

Opkomsttijden brandweer in breder perspectief geplaatst

Vorig bericht

Programma Informatievoorziening Veiligheidsregio’s