Uit het Veiligheidsberaad van 12 juni 2015

12 juni 2015 vergaderde het Veiligheidsberaad, tevens Algemeen Bestuur IFV, bij het Nationaal Trainingscentrum CBRN in Vught. Na een rondleiding over het trainingscentrum sprak het Veiligheidsberaad over mogelijke toekomstplannen voor oefencentra. Ook stemde het Veiligheidsberaad in met de resultaten van project RemBrand, met de uitvoering van de Strategische Agenda en met het programma Informatievoorziening. De vergadering van het Veiligheidsberaad ging vervolgens over in de vergadering van het Algemeen Bestuur IFV, waar het jaarverslag en de jaarrekening van 2014 zijn vastgesteld.

Cees Bijl toegetreden als lid Dagelijks Bestuur Veiligheidsberaad


Voorzitter Veiligheidsberaad Geke Faber deelde bij de opening van de vergadering mee dat bij acclamatie de heer Bijl is toegetreden tot het Dagelijks Bestuur Veiligheidsberaad. De heer Bijl is voorzitter van de veiligheidsregio Drenthe en beheert de portefeuilles GHOR en versterking civiel militaire samenwerking.

Toekomst publieke oefencentra
Na een presentatie van de dhr. Berends, portefeuillehouder brandweer, en dhr. Noordanus, portefeuillehouder versterking civiel militaire samenwerking, sprak het Veiligheidsberaad over de toekomst van de verschillende oefencentra in Nederland. Besloten is, dat het Dagelijks Bestuur Veiligheidsberaad (DB) een inventarisatie maakt van de behoeften ten opzichte van oefencentra en welke acties en investeringen hiervoor gepland staan bij de veiligheidsregio’s. Vervolgens wordt inzichtelijk welke besparingen eventueel mogelijk zijn indien er voor één of meer landelijke oefenlocaties wordt gekozen. In dit onderzoek neemt het DB de samenwerkingsmogelijkheden met private en publieke partijen ook mee, waaronder die met Defensie.

RemBrand

Het Veiligheidsberaad stemde in met de resultaten van project RemBrand, aangeboden door de Raad van Brandweercommandanten (RBC) in het rapport ‘RemBrand, Brandveiligheid is coproductie’. Het rapport biedt een alternatief voor de ‘opkomsttijden’ benadering en biedt veiligheidsregio’s een pakket aan maatregelen die samen een verbetering van de brandveiligheid opleveren. Het Veiligheidsberaad was vol lof over het rapport.

Lees meer over project RemBrand

Strategische Agenda 

De uitvoering van de Strategische Agenda kan van start. Dit heeft het Veiligheidsberaad in de vergadering besloten. Dit betekent dat de plannen zoals ze zijn vastgesteld, uitgevoerd kunnen worden. Het Veiligheidsberaad gaat de directeuren van de veiligheidsregio’s vragen de implementatie van de 6 projecten op zich te nemen en de voortgang te rapporteren aan het Veiligheidsberaad. Het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) coördineert de drie gezamenlijke projecten binnen Het Rijk.

Lees meer over de uitvoering van de Strategische Agenda 

Programma Informatievoorziening Veiligheidsregio’s 2015-2020
Het programma Informatievoorziening Veiligheidsregio’s is erg goed ontvangen door het Veiligheidsberaad en is op 12 juni vastgesteld. Het programmaplan beschrijft een aanpak op hoofdlijnen en zes prioriteiten. Deze prioriteiten worden nader uitgewerkt en door het Veiligheidsberaad ter consultatie voorgelegd aan de besturen van de veiligheidsregio’s. Het Programmaoverleg Informatievoorziening (POI) stuurt vervolgens op de uitvoering. Het programmaplan beschrijft de ambitie van de veiligheidsregio’s op het terrein van informatievoorziening voor de komende vijf jaar en geeft uitvoering aan artikel 22 van de Wet veiligheidsregio’s, gericht op samenwerking ten aanzien van informatievoorziening. Het streven is gericht op een sterke, uniforme en waar mogelijk gemeenschappelijke informatievoorziening in 2020.

Lees meer over het programma Informatievoorziening Veiligheidsregio’s

Algemeen Bestuur IFV
In de vergadering van het Algemeen Bestuur IFV werd het jaarverslag en de jaarrekening van 2014 vastgesteld.

Volgend bericht

Er zijn niet meer artikelen

Vorig bericht

Publicaties, rapporten en jaarverslagen