Programma Informatievoorziening Veiligheidsregio’s

Op 12 juni stemde het Veiligheidsberaad in met het programma Informatievoorziening Veiligheidsregio’s 2015-2020. De 25 veiligheidsregio’s streven met dit meerjarenplan naar een sterke uniforme en waar mogelijk gemeenschappelijke informatievoorziening in 2020. Het programma beschrijft de prioriteiten en de aanpak op hoofdlijnen. De komende jaren geven de veiligheidsregio’s daar met elkaar uitvoering aan. Het programmaoverleg informatievoorziening (POI) voert daarbij de regie. Dit overleg bestaat uit de bestuurlijk portefeuillehouder informatievoorziening van het Veiligheidsberaad, de landelijk portefeuillehouders van verschillende disciplines in de veiligheidsregio en de voorzitters van de netwerken Informatiemanagement en ICT. Het IFV levert ondersteuning bij de coördinatie en uitvoering van het programma.

Samen werken aan een gemeenschappelijke en uniforme informatievoorziening
Het hoofddoel van het programma is om samenhangend en doelmatig te sturen op de realisatie van een gemeenschappelijke en uniforme informatievoorziening. Gericht op zaken die baat hebben bij een gemeenschappelijke aanpak, met een eerste focus op operationele informatiedeling. De Veiligheidsregio Referentiearchitectuur (VERA), vastgesteld door het Veiligheidsberaad, is leidend voor de inrichting. Het hoofddoel is direct afgeleid van artikel 22 van de Wet veiligheidsregio’s, die stelt dat de besturen van de veiligheidsregio’s gemeenschappelijk zorgdragen voor de inrichting van een uniforme informatie- en communicatievoorziening.

Programma Informatievoorziening
Het plan gaat uit van zes prioriteiten voor de komende jaren: een basisvoorziening Geo, een landelijke ICT-omgeving, landelijke kernregistraties, gemeenschappelijke applicaties, informatiegestuurd werken (business intelligence) en informatieveiligheid (cyber security). Bij deze prioriteiten is het doel om minimaal tot een landelijke standaard te komen en indien gewenst ook tot gemeenschappelijke inkoop of zelfs een centrale voorziening. Voor iedere prioriteit wordt een concreet projectplan uitgewerkt, inclusief business case, technische architectuur en beheeradvies. Deze projectplannen worden telkens ter besluitvorming voorgelegd aan de besturen van de 25 veiligheidsregio’s. Het POI ziet toe op sturing en betrokkenheid.

Meer informatie over de prioriteiten staan in het programma Informatievoorziening.

De noodzaak van een samenhangende informatievoorziening

Veiligheidsregio’s hebben informatie nodig om goed te kunnen functioneren. Dit geldt bij het optreden bij incidenten en crises, maar ook bij het terugdringen van risico’s, bij het voorbereiden op het operationeel optreden en voor het sturen en verantwoorden. De term informatievoorziening verwijst naar het totaal van maatregelen om in de informatie voor de verschillende (samenhangende) werkprocessen te voorzien. Met een samenhangende informatievoorziening beschikken veiligheidsregio’s samen met andere overheidsinstellingen (als één overheid) en betrokken bedrijven en burgers over alle relevante informatie voor het uitvoeren van hun taken.
Volgend bericht

Uitvoering Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio’s kan van start

Vorig bericht

Jaarlijkse herdenking omgekomen brandweerpersoneel