Pilot multi-intake belangrijke stap richting meldkamer van de toekomst

Op de tien meldkamerlocaties van de Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO) wordt straks gewerkt volgens een gestandaardiseerde werkwijze; zoveel mogelijk geprotocolleerd en multidisciplinair. Een belangrijk doel hiervan is burgers in nood zoveel mogelijk in het eerste contact helpen. Daarvoor moet het intake- en uitgifteproces op de meldkamer optimaal worden ingericht. Om dit te kunnen realiseren wordt eind dit jaar een multi-intake pilot gehouden. Momenteel zijn de voorbereidingen hiervoor in volle gang.

Waarom een pilot multi-intake?
De pilot multi-intake maakt duidelijk of en in hoeverre mono protocollen kunnen worden doorlopen door een multi-centralist. Daarnaast wordt inzichtelijk waar in het intakeproces informatie uitgewisseld moet worden zodat elke discipline zijn eigen verantwoordelijkheid kan waarmaken. De pilot levert ook informatie op over de competenties waarover een multi-centralist moet beschikken en welke opleiding daarvoor nodig is.

Hoe werkt de pilot multi-intake?
De pilot wordt gehouden aan de hand van een aantal realistische scenario’s en uitgevoerd door professionele centralisten in een simulatieomgeving. De pilot levert twee resultaten op: één dat uitgaat van wat mogelijk is in het intake- en uitgifteproces als we ons houden aan de huidige wet- en regelgeving. Het andere resultaat toont wat mogelijk is als met wet- en regelgeving geen rekening wordt gehouden. Uitgangspunt is dat er, op termijn, één geprotocolleerd systeem voor alle kolommen komt. De werving van pilotdeelnemers onder centralisten start binnenkort.

Waarom multi-intake?
Argumenten voor multi-intake zijn: meldingen landelijk uniform afhandelen, meer duidelijkheid voor de burger en een efficiëntere werkwijze in de meldkamers. Ook is de piekbelasting beter op te vangen als de intake landelijk op uniforme wijze wordt uitgevoerd. Multi-intake betekent geen devaluatie van het vak centralist. Sterker nog: multi-intake wordt een vak. Naar verwachting blijven alle competenties van de mono centralist nodig en worden deze nog verbreed met de kennis over de andere disciplines.

Wie neemt het besluit over de pilot?
De pilot heeft de speciale aandacht van de landelijke regiegroep en stuurgroep KLMO (kwartiermakersorganisatie LMO). De regiegroep bestaat uit een bestuurlijke afvaardiging van de betrokken partijen voor de vorming van de LMO en neemt op het hoogste niveau de besluiten over deze vorming. De stuurgroep vertegenwoordigt de in totaal 56 betrokken partijen bij de vorming tot de LMO. De resultaten van de pilot worden aan de leden van regiegroep voorgelegd en zij bepalen op basis hiervan uiteindelijk de reikwijdte van de multi-intake. Mocht dat niet lukken, dan nemen de ministers van VenJ, Defensie en VWS een besluit en bepalen de reikwijdte. De hele pilot multi-intake wordt begeleid door een onafhankelijke commissie. Het eindrapport van de pilot komt uit in het tweede kwartaal van 2016. Op basis van de besluitvorming wordt de multi-intake verder ontwikkeld en uiteindelijk ook in de praktijk beproefd.

Informatie over de pilot is beschikbaar op www.k-lmo.nl.

Volg de laatste ontwikkelingen van de KLMO

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen van de KLMO, zoals de stappen rond de meldkamertafel of activiteiten op regionaal niveau? Ga naar de website www.k-lmo.nl. Voor vragen neem dan contact op via de website of via info@k-lmo.nl.

Volgend bericht

Jaarlijkse herdenking omgekomen brandweerpersoneel

Vorig bericht

Dit is het meest recente artikel