Uit het Veiligheidsberaad van 16 december 2016

16 december vergaderde het Veiligheidsberaad – tevens Algemeen Bestuur IFV – over onder andere de evaluatie van de Handreiking Evenementenveiligheid en de Landelijke Meldkamer Organisatie. Ook nam het Veiligheidsberaad kennis van de voortgang van de Strategische Agenda via het voortgangsbericht. Als Algemeen Bestuur IFV stelden de voorzitters van de veiligheidsregio’s het jaarplan en de begroting 2017 van het IFV vast.

Themasessie ‘crises in de vitale infrastructuur’
Onder leiding van Wouter Jong, adviseur Crisisbeheersing bij het Nederlands Genootschap van Burgemeesters, wisselden de leden van het Veiligheidsberaad met elkaar van gedachte over bestuurlijke lessen en dilemma’s bij samenwerking rond crisissituaties in de vitale infrastructuur. Tijdens deze sessie kwam het Veiligheidsberaad tot een gezamenlijke reactie aan de minister van Veiligheid en Justitie op het Inspectierapport ‘Stroomstoring Noord-Holland 27 maart 2015’. Namelijk dat bij een interregionaal incident waarbij niet helder is wie de bronregio is, de grootste regio – op basis van inwoneraantal – de coördinatie neemt tot bekend is wie de bronregio is.

Evaluatie Handreiking Evenementenveiligheid
In opdracht van het Veiligheidsberaad heeft het IFV het gebruik van de Handreiking Evenementenveiligheid (HEV) door veiligheidsregio’s, gemeenten, politie, brandweer, GHOR en evenementenorganisatoren geëvalueerd. Naar aanleiding van deze evaluatie heeft het Veiligheidsberaad ingestemd met het voorstel om de HEV uit 2012 te actualiseren. Omdat de HEV en het Handboek Evenementenveiligheid – dat momenteel wordt ontwikkeld door Stichting Handboek Evenementenveiligheid – qua inhoud en beschreven processen elkaar overlappen, worden beide documenten aan elkaar verbonden.

> Lees meer over de evaluatie van de Handreiking Evenementenveiligheid

Consultatie Heroriëntatie vorming Landelijke Meldkamer
De regionale besturen van de veiligheidsregio’s hebben allemaal in juni de nieuwe strategie om te komen tot één Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO) ter consultatie ontvangen. Deze nieuwe strategie staat in de notitie ‘Heroriëntatie’ die is opgesteld nadat uit de Gateway Review (november 2015) bleek dat de huidige programmastructuur onvoldoende was voor een succesvolle implementatie van de LMO. De individuele besturen van de veiligheidsregio’s bepalen zelf of ze instemmen met de heroriëntatie. In het Veiligheidsberaad is gezamenlijk geconstateerd dat de reacties die al bekend zijn, geen aanleiding vormen tot een verzoek van wijziging van de notitie ‘heroriëntatie’. Portefeuillehouder Meldkamer in het Veiligheidsberaad, Henri Lenferink, lichtte dit toe tijdens de vergadering en heeft dit reeds toegelicht tijdens verschillende bezoeken aan veiligheidsregio’s.

> Lees meer over de Landelijke Meldkamer Organisatie

Jaarplan en begroting IFV 2017
Alle regio’s hebben het conceptjaarplan en de begroting 2017 van het IFV voor zienswijzen ontvangen. De veiligheidsregio’s die een zienswijze indienden, ontvangen een inhoudelijke reactie. Het is het vierde jaarplan sinds de oprichting van het IFV per 1 januari 2013. Omdat het jaarplan afgestemd dient te zijn op de vraag vanuit het veld, zijn de verschillende managementraden van het IFV betrokken bij de opstelling ervan. Tijdens bijeenkomsten schetsten zij ontwikkelingen en formuleerden van daaruit hun behoeften aan ondersteuning van het IFV. Daar waar mogelijk zijn deze behoeften in het jaarplan verwerkt. De overige punten worden nader uitgewerkt in de periodieke overleggen met de afzonderlijke managementraden.

> Download hier het jaarplan en begroting IFV 2017

Volgend bericht

Handreiking Evenementenveiligheid geëvalueerd

Vorig bericht

Dit is het meest recente artikel