Onderzoeken en publicaties

De afgelopen periode verschenen bij het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) verschillende publicaties, waaronder de Handreiking aanpak asbestincidenten en de Bestuurlijke handreiking vergunningverlening LNG-tankstations. De Inspectie Veiligheid en Justitie publiceerde de Staat van de rampenbestrijding 2016.

Handreiking aanpak asbestincidenten
Hoe kunnen publieke hulpverleningsdiensten en andere overheden weloverwogen handelen bij asbestincidenten? De multidisciplinaire Handreiking aanpak asbestincidenten die eind december is verschenen, geeft handvatten voor een effectief gezamenlijk optreden bij asbestincidenten. Bij de nieuwe handreiking hoort een bestuurlijke oplegger met bestuurlijke aandachtspunten en randvoorwaarden om asbestincidenten succesvol aan te pakken.

De handreiking besteed aandacht aan:

  • het nemen van noodzakelijke, effectieve en efficiënte maatregelen
  • het geven van integrale en eenduidige adviezen, op basis waarvan het bevoegd gezag afgewogen besluiten kan nemen
  • het belang van tijdige en zorgvuldige communicatie in relatie tot asbestincidenten (zoals informatie over de gezondheidsrisico’s en de genomen beheersmaatregelen)

> Handreiking aanpak asbestincidenten
> Bestuurlijke oplegger bij handreiking aanpak asbestincidenten

Bestuurlijke handreiking vergunningverlening LNG-tankstations
Om bestuurders een handvat te bieden, heeft het lectoraat Transportveiligheid van het IFV in opdracht van het programma Impuls omgevingsveiligheid de Bestuurlijke handreiking vergunningverlening LNG-tankstations opgesteld.

Niet alleen voor beleidsmakers en veiligheidsadviseurs is LNG (liquefied natural gas) een relatief onbekende risicobron. Ook (lokale) bestuurders hebben een belangrijke rol in het LNG-dossier. Zij zijn degenen die tot vergunningverlening overgaan. Voor hen is de Bestuurlijke handreiking vergunningverlening LNG-tankstations opgesteld. De handreiking is bedoeld ter ondersteuning van bestuurders die, als bevoegd gezag, te maken krijgen met een aanvraag voor een vergunning voor het oprichten en in gebruik nemen van een LNG-tankstation op hun grondgebied.

> Bestuurlijke handreiking vergunningverlening LNG-tankstations

Staat van de rampenbestrijding 2016
De Staat van de rampenbestrijding 2016 van de Inspectie Veiligheid en Justitie laat zien dat de veiligheidsregio’s in de afgelopen jaren een positieve ontwikkeling hebben doorgemaakt. De voorbereiding op rampen en incidenten in de plannen is doorgaans goed geregeld en de samenwerking met de (vitale) partners en gemeenten gaat steeds beter. Uit de Staat 2016 blijkt echter ook dat het operationeel presteren bij de aanpak van incidenten en bij oefeningen op verschillende punten nog voor verbetering vatbaar is. Ook de kwaliteitszorg is in de veiligheidsregio’s nog volop in ontwikkeling en behoeft nog verbetering.

> Staat van de rampenbestrijding 2016, landelijk beeld
> Op de website van de Inspectie van Veiligheid en Justitie vindt u de beelden per veiligheidsregio en meer informatie over het onderzoek 

Magazine Veiligheidsberaad, editie december 2016

In de laatste uitgave van Magazine Veiligheidsberaad, editie december 2016, leest u onder andere over een nieuw handelingskader voor de geneeskundige partners bij terreuraanslagen, over de pilot multi-intake van de LMO (Landelijke Meldkamer Organisatie) en een interview met programmadirecteur LMO Wim van Vemde. Ook kunt u kennismaken met nieuwe voorzitter van het Veiligheidsberaad en Algemeen Bestuur IFV Hubert Bruls en leest u de stand van zaken van het onderzoek brandweerstatistiek en beleving brandweerpersoneel. De voortgang van de drie gezamenlijke projecten van de Strategische Agenda wordt geschetst en burgemeester Van der Tak van Gemeente Westland deelt zijn ervaringen met de asbestbrand in Wateringen. Ook is er aandacht voor het brandweerspecialisme Technische Hulpverlening en het symposium van het Veiligheidsberaad tijdens het jaarlijks congres van het NGB (Nederlands Genootschap van Burgemeesters) over veerkracht van de samenleving na een aanslag. Een kort interview met de nieuwe voorzitter van het NGB vindt u op de achterpagina.
> Magazine Veiligheidsberaad, editie december 2016
Volgend bericht

Acht ontwikkelingen regionale crisisbeheersing

Vorig bericht

Nationaal Crisisplan Hoogwater en Overstromingen