Nationaal Crisisplan Hoogwater en Overstromingen

Bij (dreigende) overstromingen zijn verschillende partijen actief zoals de waterschappen, veiligheidsregio’s, Rijkswaterstaat en verschillende ministeries. Het Nationaal Crisisplan Hoogwater en Overstromingen beschrijft de informatievoorziening en besluitvorming bij de Rijksoverheid. Hoe verhoudt dit plan zich tot de afspraken die het Rijk met de veiligheidsregio’s maken binnen het project ‘Water en evacuatie’ van de Strategische Agenda?

Veiligheidsregio’s maken eigen plannen
Marcel Matthijsse, projectleider ‘Water en evacuatie’ licht toe: “De veiligheidsregio’s maken hun eigen plannen voor overstromingen. Op basis van de handreikingen Impactanalyse en Evacuatiestrategie, zoals die nu door het project ‘Water en evacuatie’ worden ontwikkeld, moeten er operationele plannen worden opgesteld. Deze plannen geven niet alleen aan hoe binnen een veiligheidsregio, met alle betrokken partijen, de gekozen strategie wordt uitgevoerd maar ook hoe veiligheidsregio’s langs bijvoorbeeld een stroomgebied van een rivier of in een kustgebied, dit gezamenlijk gaan uitvoeren. Deze plannen van de veiligheidsregio’s en het Nationaal Crisisplan Hoogwater en Overstromingen dienen op elkaar aangesloten te zijn zodat er één landelijk beeld ontstaat van hoe in de diverse overstroombare delen van dit land de gekozen strategieën uitgevoerd kunnen worden. Vanuit het project is meegekeken bij de totstandkoming van het Nationaal Crisisplan en verwacht wordt dat het op elkaar aansluiten van de plannen in de toekomst mogelijk is.”

> Bekijk hier de Handreiking Impactanalyse Ernstige Wateroverlast en Overstromingen voor Veiligheidsregio’s

De Handreiking Evacuatiestrategie verschijnt binnenkort.
Meer informatie over het project ‘Water en evacuatie’ of de vijf andere projecten van de Strategische Agenda vindt u op www.strategische-agenda.nl.

Nationaal Crisisplan Hoogwater en Overstromingen
Het crisisplan heeft als doel dat tijdens een hoogwater- of overstromingscrisis zoveel mogelijk wordt gewerkt volgens de generieke crisisstructuur van de (Rijks)overheid. Dit betekent dat qua proces, opschaling of algemene rolverdeling de hoogwatercrisis vergelijkbaar wordt aangepakt als iedere andere crisis op andere beleidsterreinen. Dit plan beschrijft de specifieke aandachtspunten die zich bij hoogwater en overstromingen voordoen, waaronder het operationeel houden van de vitale en strategische objecten, het veiligstellen van gevaarlijke stoffen en het betalingsverkeer.

Voor regionale crisisorganisaties, die betrokken zijn bij een situatie waarbij maatschappelijke ontwrichting kan plaatsvinden als gevolg van hoogwater en overstromingen, biedt het crisisplan een kader. Aan het opstellen van het plan werkten vertegenwoordigers van de waterschappen, de veiligheidsregio’s, Rijkswaterstaat en verschillende ministeries mee. Deze zijn allen ook lid van de Stuurgroep Management Watercrises en Overstromingen (SMWO).

Het document staat binnenkort op de website van de Helpdesk Water, www.helpdeskwater.nl.

> In het Magazine Nationale veiligheid en crisisbeheersing van de NCTV leest u meer over het Nationaal Crisisplan Hoogwater en Overstromingen

Volgend bericht

Onderzoeken en publicaties

Vorig bericht

Lessen uit crises en mini-crises 2015