Kennisprogramma Bevolkingszorg IFV

Bij het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) is een kennisprogramma Bevolkingszorg ingericht, om de kennis voor en over bevolkingszorg te versterken. Samen met enkele leden vanuit de Managementraad Bevolkingszorg en het Landelijk Overleg Coördinatoren Bevolkingszorg (LOCB) en in verbinding met het lectoraat Crisisbeheersing. Het kennisprogramma is positief ontvangen bij de Managementraad Bevolkingszorg en het LOCB. Wat zijn de belangrijkste onderzoeksthema’s voor 2016?

Spontane burgerhulpverlening
De visie Bevolkingszorg Op Orde 2.0, vastgesteld in het Veiligheidsberaad van mei 2014, geeft aan dat de overheid rekening houdt met en gebruikmaakt van de spontane hulp uit de samenleving. Maar hoe moeten we omgaan met spontane burgerhulpverlening? Om hier beter zicht op te krijgen, worden de leerpunten verzameld uit Nederlandse en buitenlandse casuïstiek.

Lessen uit de crisisnoodopvang vluchtelingen
Het lectoraat Crisisbeheersing heeft in 2016 onderzoek gedaan naar de ervaringen die zijn opgedaan bij de organisatie van de (crisis)noodopvang van grote aantallen vluchtelingen die vanaf september 2015 naar Nederland kwamen. Dit onderzoek wordt ten behoeve van het kennisprogramma Bevolkingszorg uitgebreid met de vraag wat de betekenis van deze casussen is voor de toekomstige competenties van bevolkingszorgfunctionarissen.

Lessen uit lokale crises
Niet alleen bij grote crises, maar juist ook bij meer lokale crises, spelen de bevolkingszorgprocessen een rol. Daarom zal bij drie categorieën crises, waar gemeenten vaker mee te maken hebben, een nadere studie van de bevolkingszorgprocessen verricht worden. Het gaat daarbij om de crises op het gebied van:

  • maatschappelijke zorg (o.a. verwarde personen, verwaarlozing)
  • zedenzaken
  • milieu/chronische gezondheidsrisico’s

Handelingsrepertoire vergroten
Om de opgedane kennis te verspreiden, worden er binnen het kennisprogramma Bevolkingszorg regionale bijeenkomsten georganiseerd, waar verschillende casussen worden besproken en bediscussieerd. Op basis van kennis van zoveel mogelijk praktijkvoorbeelden kunnen de deelnemers een groter handelingsrepertoire opbouwen. Op deze manier krijgen zij meer inzicht in de problemen maar zeker ook in de mogelijkheden die er op het terrein van de bevolkingszorg zijn. Bovendien worden er rondom een aantal specifieke incidenten regionale leergesprekken georganiseerd. De resultaten hiervan worden door het IFV opgepakt zodat de opleidingen kunnen voortbouwen op de meest recente inzichten.

Vakbekwaamheid bevolkingszorg

Naast het kennisprogramma Bevolkingszorg beheert en onderhoudt het IFV ook alle producten ‘vakbekwaamheid bevolkingszorg’, zoals opleidingskaders en kwalificatieprofielen. Wat betekenen deze activiteiten en wat is er in de afgelopen tijd gedaan?

Up-to-date
In het IFV-project ‘Vakbekwaamheid bevolkingszorg’ zijn voor negen kwalificatieprofielen Bevolkingszorg examens ontwikkeld: van algemeen commandant tot communicatieadviseur beleidsteam. Deze zijn inmiddels gereed en klaar om afgenomen te worden door de veiligheidsregio’s. Voor al deze functies worden momenteel examinatoren geworven, geselecteerd en bijgeschoold, onder andere via de jaarlijkse scholingsdagen. Daarnaast is een instructiefilm voor examinatoren gemaakt om hen allemaal op dezelfde wijze te laten examineren. Voor het onderhoud van de kwalificatieprofielen, opleidingskaders en taakkaarten wordt samengewerkt met inhoudelijke experts uit het veld en met de accounthouder vakbekwaamheid vanuit het LOCB. Met deze input uit het veld blijft het IFV up-to-date.

Erkenning opleidingsinstellingen
Goed opgeleide professionals bevolkingszorg vraagt om goede opleidingen met eenduidige opleidingskaders en -eisen. Om dit te realiseren, heeft het IFV vijf opleidingsinstellingen erkend voor het verzorgen van opleidingen en examens voor bevolkingszorg. Om in aanmerking te komen als IFV erkend opleider, hebben alle vijf de instituten het auditproces van het IFV doorlopen. De opleiders bevolkingszorg zijn erkend aan de hand van het vastgestelde waarderingskader Kwaliteit Aanbieders Bevolkingszorgopleidingen (KABZ). Dit kader richt zich op management en beleid, de uitvoering van het beleid en de organisatie van de IFV-examens.

Project ‘Versterking bevolkingszorg’

In de Strategische Agenda van het Veiligheidsberaad is versterking van bevolkingszorg één van de prioriteiten. De landelijke implementatie van een nieuwe visie (2014) ten aanzien van bevolkingszorg moet ervoor zorgen dat de bevolkingszorg ‘op orde’ komt. De visie en prestatie-eisen van ‘Bevolkingszorg Op Orde 2.0’ geven invulling aan een meer realistische bevolkingszorg tijdens en na een ramp of crisis. Hierbij wordt uitgegaan van zelfredzaamheid van een groot deel van de betrokkenen. Het project ondersteunt de versterking van de bevolkingszorg door de implementatie te ondersteunen én creëert inzicht in hoe de implementatie verloopt.

Meer informatie: www.strategische-agenda.nl

Volgend bericht

Lessen uit crises en mini-crises 2015

Vorig bericht

Vorming Landelijke Meldkamer Organisatie