Handreiking Evenementenveiligheid geëvalueerd

In hoeverre gebruiken veiligheidsregio’s, gemeenten, politie, brandweer, GHOR en evenementenorganisatoren de Handreiking Evenementenveiligheid in hun dagelijks praktijk en wat is daarvoor de reden? Met deze onderzoeksvraag evalueerde het IFV de Handreiking Evenementenveiligheid (HEV), in opdracht van het Veiligheidsberaad.

Veel aandacht voor evenementenveiligheid
De bereidheid om mee te werken aan het onderzoek, bleek groot. Wat betekent dat het thema leeft bij de verschillende doelgroepen. Toch bleek niet iedereen even bekend met de HEV of de inhoud ervan. Met name gemeenten zijn minder bekend met de HEV. Veiligheidsregio’s, politie en GHOR kennen de HEV goed en gebruiken de handreiking bij het inventariseren en analyseren van risico’s. De hulpdiensten gebruiken de HEV ook als hulpmiddel voor de advisering aan het bevoegd gezag en als input voor het eigen beleidskader. Waarom sommigen de HEV niet (meer) gebruiken? Dat heeft met name te maken met de ontwikkeling van eigen beleidskaders die in de dagelijkse praktijk worden toegepast en de gebruiksvriendelijkheid.

HEV nóg gebruiksvriendelijker
Het vergroten van de bekendheid en het feitelijk gebruik van de HEV, met name bij gemeenten, is één van de aanbevelingen die uit het onderzoek volgen. Door de omvang van de handreiking te beperken en een duidelijker structuur aan te brengen, wordt het gebruiksgemak vergroot. De procesbeschrijving zoals die nu is opgenomen in de HEV, beschouwen de gebruikers als waardevol. Deze is overgenomen in verschillende regionale beleidskaders en leidt tot een uniformere werkwijze in Nederland. Aanbeveling is dan ook deze procesbeschrijving te behouden. De risicoscan dient wel nader beschouwd te worden omdat deze niet tot eenduidige uitkomsten leidt. Ten slotte vraagt het risicoprofiel ook om een vereenvoudiging omdat men die als te complex ervaart maar wel behoefte heeft aan een dergelijke methode.

Actualisatie HEV
75% van de respondenten van het onderzoek geeft aan dat er behoefte is aan een actualisatie van de handreiking van 2012. Het Veiligheidsberaad stemde 16 december 2016 in met het voorstel tot actualisatie. Daarbij wordt de mogelijkheid onderzocht of het document verbonden kan worden met het Handboek Evenementenveiligheid dat in 2017 verschijnt, aangezien inhoud en beschreven processen elkaar hoogstwaarschijnlijk gaan overlappen.

> Download rapport Evaluatieonderzoek Handreiking Evenementenveiligheid

Volgend bericht

Vorming Landelijke Meldkamer Organisatie

Vorig bericht

Uit het Veiligheidsberaad van 16 december 2016