Uitgave 4 • december 2016

16 december vergaderde het Veiligheidsberaad – tevens Algemeen Bestuur IFV – over onder andere de evaluatie van de Handreiking Evenementenveiligheid en de Landelijke Meldkamer Organisatie. Als Algemeen Bestuur IFV stelden de voorzitters van de veiligheidsregio’s het jaarplan en de begroting 2017 van het IFV vast.

Lees meer

In hoeverre gebruiken veiligheidsregio’s, gemeenten, politie, brandweer, GHOR en evenementenorganisatoren de Handreiking Evenementenveiligheid in hun dagelijks praktijk en wat is daarvoor de reden? Met deze onderzoeksvraag evalueerde het IFV de Handreiking Evenementenveiligheid (HEV), in opdracht van het Veiligheidsberaad.

Lees meer

16 december sprak het Veiligheidsberaad over de heroriëntatie van de vorming van de Landelijke Meldkamer Organisatie, de LMO. In diezelfde periode stelde de Bestuurlijke Regiegroep het programmaplan LMO vast.

Lees meer

Bij het IFV is een kennisprogramma Bevolkingszorg ingericht, om de kennis voor en over bevolkingszorg te versterken. Samen met enkele leden vanuit de Managementraad Bevolkingszorg en het Landelijk Overleg Coördinatoren Bevolkingszorg (LOCB) en in verbinding met het lectoraat Crisisbeheersing.

Lees meer

In het boek ‘Lessen uit crises en mini-crises 2015’ van het IFV komen bijzondere gebeurtenissen aan de orde. Burgemeester Marieke Moorman van Bernheze nam het eerste exemplaar van het boek in ontvangst en deelde haar ervaring met maatschappelijke onrust rondom de vluchtelingenopvang.

Lees meer

Bij (dreigende) overstromingen zijn verschillende partijen actief. Het Nationaal Crisisplan Hoogwater en Overstromingen beschrijft de informatievoorziening en besluitvorming bij de Rijksoverheid. Hoe verhoudt dit plan zich tot de afspraken die het Rijk met de veiligheidsregio’s maken binnen het project ‘Water en evacuatie’ van de Strategische Agenda?

Lees meer

De afgelopen periode verschenen bij het IFV verschillende publicaties, waaronder de Handreiking aanpak asbestincidenten en de Bestuurlijke handreiking vergunningverlening LNG-tankstations. De Inspectie Veiligheid en Justitie publiceerde de Staat van de rampenbestrijding 2016.

Lees meer

COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement schetst acht ontwikkelingen in de regionale crisisbeheersing en benoemt vier punten ter reflectie voor management en bestuur van de regio’s. Hiermee wil de organisatie een bijdrage leveren aan de voortgaande professionalisering en het nadenken over ontwikkelingen als flexibilisering en de opkomst van zorg en veiligheid.

Lees meer
SHARE

Home