Resultaten onderzoek Brandweerstatistiek en beleving brandweerpersoneel

In het Veiligheidsberaad van 26 maart zijn de resultaten van het onderzoek Brandweerstatistiek en beleving brandweerpersoneel opgeleverd. Op 8 juni bespreekt het Veiligheidsberaad de resultaten inhoudelijk en bepaalt dan welke thema’s landelijk en welke regionaal worden opgepakt. Een eerste reactie van de betrokken partijen – Raad van Brandweercommandanten, Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers en vakbonden – op de resultaten…

portefeuillehouder-Brandweer-John-Berends
In het Veiligheidsberaad van maart overhandigde portefeuillehouder Brandweer John Berends de onderzoeksresultaten aan de minister van JenV.

Oplevering onderzoeksresultaten
Portefeuillehouder Brandweer in het Veiligheidsberaad, John Berends, leverde – als voorzitter van de stuurgroep van het onderzoek – de resultaten op. In diezelfde vergadering bood Berends de resultaten aan minister van Justitie en Veiligheid (JenV) Grapperhaus aan. Berends: “Het is waardevolle informatie waar we met z’n allen mee aan de slag kunnen en het vormt de basis voor toekomstige, structurele gesprekken.” Berends bedoelt hiermee de gesprekken met de betrokken partijen en de minister van JenV.

Vervolgproces
“Bestuurlijk bespreken we op 8 juni met welke thema’s we landelijk aan de slag gaan: welke thema’s volgens het Veiligheidsberaad om verdieping vragen. Ik verwacht dat vrijwilligheid een landelijk thema wordt en bijvoorbeeld de verhouding personeel-management zich leent voor een regionale aanpak. De partners is ook gevraagd welke thema’s zij het meest belangrijk vinden. Uiteindelijk levert dit samen een basis voor toekomstige, structurele gesprekken met elkaar op.”
Het eerste gesprek hierover met de betrokken partijen en de minister van JenV vindt eind mei plaats.

Frans Carbot, vakbond FNV:
— Hoogste tijd voor maatregelen

“Het belevingsonderzoek bevestigt dat er nog steeds een grote kloof is tussen de werkvloer en het management in de brandweerorganisaties. De FNV luidde na vergelijkbare onderzoeksresultaten uit 2014 en 2016, die hetzelfde beeld schetsten, al de alarmbel en er is niets verbeterd op dit punt. Slechts 14% van de respondenten geeft aan dat het management weet wat er speelt op de werkvloer. De grote meerderheid voelt zich niet serieus genomen en de regelruimte is zeer beperkt. Mede debet hieraan is de voortdurende bezuinigingen op mensen, materieel en kazernes en de gevolgen van schaalvergroting, bureaucratisering en formalisering. Deze uitkomst betekent volgens de FNV dat er sprake is van een ernstige situatie en dat het dus de hoogste tijd is dat er maatregelen worden genomen om de kloof te verkleinen en deze situatie te keren! Ook vindt de FNV bij een maatgevend incident de uitruk alleen nog acceptabel met een TS6 (tankautospuit met zes personen). Variabele voertuigbezetting zou een middel zijn om de opkomsttijden laag te houden, maar uit het onderzoek blijkt dat dit zeer beperkte tijdswinst oplevert en wel serieuze veiligheidsrisico’s met zich meebrengt. FNV is van mening dat dit onderzoek nadrukkelijk aan de orde moet worden gesteld binnen de veiligheidsregio’s, in de ondernemingsraden en in het overleg met de bonden. Adequate afspraken moeten worden gemaakt om de werkvloer, het management en de beslissers dichter bij elkaar te brengen en de werkvloer meer invloed te geven op de beslissing die hun werk aangaan.”

> Lees hier de volledige reactie van de FNV…


Stephan Wevers, Raad van Brandweercommandanten:
— Goed te zien dat regio’s serieus en voortvarend met dit onderwerp aan de slag zijn gegaan

“We hebben vorige week in de Raad van Brandweercommandanten een ‘rondje langs de velden’ gedaan om inzicht te krijgen in wat de regio’s voor stappen aan het maken zijn met de uitkomsten van het belevingsonderzoek. We zien dat elke regio in gesprek is met de medewerkers, ondernemingsraden en/of medezeggenschapsraden en dat proces verloopt goed. Het is goed om te zien dat de regio’s – ieder op hun eigen manier – serieus en voortvarend met dit onderwerp aan de slag zijn gegaan. Als we kijken naar de resultaten, dan zien we dat de tevredenheid over het brandweerwerk groot is. Maar liefst 92% van onze collega’s in het land zegt er trots op te zijn om brandweerman of -vrouw te zijn. Dat is hartverwarmend. Er is een enorme passie voor ons vak. Dat blijkt ook wel uit de grote hoeveelheid brandweercollega’s die aan dit onderzoek hebben meegewerkt. Dit helpt ons en geeft energie. We zien daarbij dat de binding met de eigen post en de direct leidinggevenden hoog wordt gewaardeerd. Die positieve waardering is relevant, zij voeren met elkaar nog steeds 95% van het werk voor de post uit. Maar er is nog werk aan de winkel. Zo wordt meer afstand ervaren richting het management dan vroeger. Verklaarbaar, want voor de regionalisering hadden we 450 brandweerkorpsen met gemiddeld 40 brandweermensen en nu, na een lange periode waarin ook nog eens een grote bezuinigingsopdracht lag, hebben we 25 brandweerkorpsen met gemiddeld 1.200 collega’s. Hoewel de afstand groter is, moet de verbinding natuurlijk wel goed zijn en blijven. Daarnaast werken wij op dit moment aan het thema vrijwilligheid. Dat doen wij samen met alle verbonden partijen. Ook het traject RemBrand – met zeven projecten waaronder het moderniseren van het systeem voor onze opkomsttijden – zijn goede stappen voorwaarts.”

> Lees hier de volledige reactie van de Raad van Brandweercommandanten…


Marcel Dokter, Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers:
— De resultaten vragen om een directe aanpak met concrete maatregelen.

“De Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers (VBV) is gelukkig met de grote deelname vanuit het werkveld, met de reacties van ruim 7500 Brandweer Vrijwilligers in het bijzonder. De werkvloer geeft daarmee op een representatieve en betrouwbare manier kleur en betekenis aan verschillende thema’s; de trots en de passie voor het werk, maar bijvoorbeeld ook de kloof die wordt ervaren met het management, de twijfel over de juiste besteding van de beschikbare middelen, en de inzet van afwijkende voertuigbezettingen bij maatgevende incidenten. De resultaten vragen om een directe aanpak met concrete maatregelen. Daarmee kan ook meteen ‘verbinding’ worden gemaakt en de kloof worden verkleind. Ons advies; geef mensen op de werkvloer weer de ruimte en maak Vrijwilliger zijn bij de brandweer waardevol en vooral weer aantrekkelijk. Heel graag wil de VBV meehelpen dit te realiseren. Over het deelproject ‘brandweerstatistiek’ kunnen we kort zijn: de begeleidingscommissie heeft geconstateerd dat het lastig blijkt om betrouwbare gegevens boven tafel te krijgen. De VBV heeft de Minister van JenV gevraagd maatregelen te treffen om de behoefte aan onafhankelijk en betrouwbaar cijfermateriaal over de prestaties van de brandweer in ons land goed te waarborgen en deze taak bij het CBS te beleggen.”

> Lees hier de volledige reactie van de VBV…


John Berends, Veiligheidsberaad:
— Meerwaarde zit in de herhaling

“Als portefeuillehouder Brandweer ben ik blij met de onderzoeksresultaten: het is waardevolle informatie. De gegevens kloppen, zijn valide, en iedereen heeft nu dezelfde uitgangspositie. Het gesprek gaat niet over de gegevens zelf, maar over de duiding van de gegevens: hoe interpreteren de verschillende partijen de gegevens en over welke thema’s moeten we nader met elkaar in gesprek?

We hebben nu een nullijn en dit is pas het begin: de meerwaarde zit vooral in de herhaling. Het onderzoek brandweerstatistiek gaan we jaarlijks uitvoeren en het belevingsonderzoek om de vier jaar. Zo ontdekken we trends en monitoren we ontwikkelingen.”


Wat is onderzocht, waarom en hoe?
Meer weten over het onderzoek, zoals de aanleiding en de methode?
> Lees hier wat is onderzocht, waarom en hoe…

Volgend bericht

Veiligheidsregio’s en de omgevingswet

Vorig bericht

Onderzoek aansluiting regionale risicoprofielen