Onderzoek aansluiting regionale risicoprofielen

Het IFV heeft verkennend onderzoek gedaan naar de aansluiting tussen de regionale risicoprofielen en het Nationaal Veiligheidsprofiel. Er blijkt nog onvoldoende samenhang tussen de activiteiten van de veiligheidsregio’s en die van het Rijk. Opdrachtgever van het onderzoek, de Raad van Directeuren Veiligheidsregio, heeft opdracht gegeven voor een vervolgonderzoek naar de gezamenlijke aanpak van bovenregionale rampen en crises. Eén van de belangrijkste onderdelen hierbij is de netwerkstructuur van de veiligheidsregio’s. Ook wordt onderzocht of er al successen zijn in regio’s met de gezamenlijke aanpak. Om van te leren en die de aanzet kunnen zijn voor de herziening van de aanpak.

Peter Bos, opdrachtgever namens de Raad van Directeuren Veiligheidsregio:
— Uiteindelijk willen we risicoprofielen die dagelijks van waarde zijn en niet over vier jaar uit kast worden gehaald.

Voor Peter Bos was het verkennend onderzoek slechts de eerste stap om tot een waardevolle aanpak van de risicoprofielen te komen. Stap twee is concrete handvatten, op basis van de aanbevelingen van het eerste rapport. “Het belangrijkste is dat het regionaal risicoprofiel niet te statisch moet zijn. Daarom kijken we in het vervolgonderzoek met een bredere focus naar het profiel en kijken we ook naar lokale/regionale incidenten, niet alleen naar bovenregionale en nationale. Ook kijken we naar mogelijkheden voor monitoring en dynamisering. We onderzoeken wat nieuwe technologie en informatievoorziening hierin kan betekenen. Om uiteindelijk tot risicoprofielen te komen die dagelijks van waarde zijn en niet die na vier jaar een keer uit de kast worden gehaald. Het eerste onderzoek heeft inzicht gegeven in waar we staan en wat verbeterd en veranderd moet worden, het vervolgonderzoek levert praktische aanbevelingen om het profiel werkend te maken. Daarbij kijken we naar de regio’s onderling, wat we zelf beter kunnen maken, en naar de aansluiting Rijk-regio omdat die stukker beter kan. Er worden nu ongekoppelde analyses en daardoor aanpakken gemaakt.” Ook benoemt Bos een onderliggende ambitie: “Uiteindelijk willen we dat de aanpak ook wordt meegenomen in de verbetering van de landelijke handreiking over de aanpak van risicoprofielen.”

Menno van Duin, onderzoeker:
— Netwerken zijn er al, maar hoe verhoudt iedereen zich tot elkaar?.

”
Voor dit onderzoek zijn verschillende sessies georganiseerd met verschillende groepen personen. Van professionals uit de regio’s tot een strategische reflectiecommissie. Onderzoeker Menno van Duin ervaarde deze sessies als zeer goed – onder andere vanwege de mix van de vertegenwoordigde partijen – en volgt voor het vervolgonderzoek hetzelfde proces. Van Duin: “In het vervolgonderzoek zoomen we in op de netwerken en samenwerking bij bovenregionale rampen en crises. Niet alleen als zich een calamiteit zou voordoen, maar juist ook preventief en bij de voorbereiding op een ongewenste bovenregionale crisis of ramp. Er zijn veel potentiële crises, bijvoorbeeld een stralingsincident, een incident met vitale partners zoals een elektra- of drinkwaterbedrijf, een aardbeving of overstroming. Netwerken zijn er al, maar het gaat om de verhoudingen tussen de veiligheidsregio’s, het Rijk en de (crisis)partners hierbinnen. Er zijn vaste en minder vaste relaties. We onderzoeken onder andere welke verwachtingen de partijen van elkaar hebben.”


Resultaat onderzoek: geen regie in aanpak bovenregionale risico’s


De studie heeft een aantal belangrijke inzichten opgeleverd over ons stelsel van risico-inventarisatie en -analyse. Regie in de aanpak van risico’s ontbreekt, waardoor op verschillende plaatsen risico-inventarisaties plaatsvinden zonder dat er een gezamenlijk perspectief is. Rijk en regio’s functioneren nogal los van elkaar – juist ook bij de opstelling van hun risicoprofielen. Een gezamenlijk perspectief is wel nodig omdat bovenregionale rampen en crises een beroep doen op capaciteiten van de veiligheidsregio’s en Rijksdiensten, ministeries en uitvoeringsorganisaties. Verder dienen de regionale risicoprofielen verschillende doelen die niet allemaal worden waargemaakt. Ook past de gefaseerde, projectmatige aanpak niet bij de huidige context van crisisbeheersing, wat vragen oproept over nut, noodzaak en aanpak van het instrument.Aanbevelingen
Het onderzoek doet vier aanbevelingen: ontwikkel een gezamenlijk perspectief op risico’s in coalities die daarbij relevant zijn, borg uitkomsten van de risicobeoordeling in het beleidsproces van de veiligheidsregio’s, ontwikkel een methode voor risicodialoog en verbeter het stelsel van risicobeheersing.

> Download het rapport ‘Risico’s in samenhang’

Volgend bericht

Resultaten onderzoek Brandweerstatistiek en beleving brandweerpersoneel

Vorig bericht

Bestuur positief over Uitwerkingskader Meldkamer