Omgevingswet verandert speelveld veiligheidsregio

De komst van de Omgevingswet is een veelbesproken onderwerp. Maar hoe groot zijn de veranderingen nu echt? Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond maakte de wijzigingen inzichtelijk via een impactanalyse en creëert daarmee handvatten voor de andere veiligheidsregio’s. Programmamanager Hans Broekhuizen concludeert: “De regels blijven in grote lijnen hetzelfde, maar het spel en speelveld veranderen totaal. Dit vraagt tijdige voorbereiding van bijna al onze afdelingen.”

Integrale benadering impactanalyse
Broekhuizen: “De Omgevingswet vraagt om een integrale benadering. Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) bereidt zich dan ook samen met partners voor op de Omgevingswet en op de nieuwe manier van samenwerking met burgers en bedrijven. Daarom wil de regio inzichtelijk hebben wat de Omgevingswet straks vraagt.” De regio heeft daartoe gebruik gemaakt van adviseurs van M&I/Partners.

Belangrijkste veranderingen
M&I/Partners geeft aan dat de belangrijkste veranderingen met name aan het begin van de veiligheidsketen zitten. Bij de ontwikkeling van een gebied hebben alle betrokkenen een actieve rol bij de totstandkoming van een omgevingsvisie en omgevingsplan. Maar ook bij toezicht en handhaving verandert er veel. Naar verwachting vervalt voor 60% van de activiteiten de vergunningplicht. Dat betekent dat informatie over risicovolle activiteiten niet meer vanzelfsprekend, via het vergunningentraject, wordt aangeleverd. Er is meer deskundige en risicogericht toezicht nodig. De veiligheidsregio moet de kennispositie versterken en daartoe de informatievoorziening. Met de komst van het DSO – Digitaal Stelsel Omgevingswet – lijkt dit landelijk geregeld te worden, maar daarmee is nog niet alles inzichtelijk voor de incidentbestrijding. De regio moet dus nieuwe kennisbronnen van ‘buiten’ ontsluiten.

Aanpak impactanalyse
Hoe heeft Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond de impactanalyse aangepakt? Arend de Jong van M&I/Partners en Renee Linck vertellen hoe zij het proces hebben georganiseerd: “Allereerst is ‘de stip aan horizon’ bepaald. Waar wil de VRR staan in 2019? Welke ambitie heb je als organisatie en hoe past dat bij de beweging van de Omgevingswet? Die ambitie is intern besproken. Ook zijn gesprekken met diverse partners gevoerd, want wat verwachten gemeenten van ons? Vervolgens is dit geconcretiseerd naar veranderingen in de producten en diensten. Per product/dienst is de toekomstige situatie geanalyseerd, rekening houdend met de veranderingen in de wetgeving. Hierbij zijn ook ketenpartners zoals de GGD en DCMR (Milieudienst Rijnmond) bevraagd. De inzichten zijn gedeeld via een workshop waarbij gezamenlijk is bepaald: wat zijn kansen en risico’s en wat moet eventueel veranderen of ontwikkelt worden? Op basis daarvan hebben wij onze adviezen voor de organisatie en de informatievoorziening geformuleerd. De VRR heeft deze verwerkt in haar programma waarmee zij de voorbereiding op de Omgevingswet vorm gaat geven.”

Handvatten
Welke handvatten geven zij aan de andere regio’s – en hun partners –  op basis van de ervaring in Rotterdam-Rijnmond?

  1. Bepaal met elkaar de ambitie.
  2. Bepaal waar in het veranderproces de focus op ligt en hoe je de binnen- en buitenwereld verbindt.
  3. Draag actief bij in pilots, experimenten en programma’s zodat je meerwaarde zichtbaar is.
  4. Monitor de ontwikkelingen, bepaal je rol, producten en diensten.
  5. Ondersteun medewerkers in hun ontwikkeling, onder andere op het gebied van netwerkvaardigheden en inhoudelijke kennis.
  6. Verbeter de kwaliteit van informatievoorziening.

Omgevingswet: nieuwe vormen van samenwerking
Volgens Broekhuizen zit ‘m de hoofdlijn van de veranderingen vooral in nieuwe vormen van samenwerking: tussen overheidsdiensten onderling én ook tussen overheid en burgers. Er zal (nog) meer in netwerken en digitaal gewerkt worden aan een veilige, gezonde en duurzame fysieke leefomgeving. “Daarom is het belangrijk dat we nu al actief samenwerken. Bijvoorbeeld via pilots met gemeenten rond de Omgevingsvisie.”

De Omgevingswet en de veiligheidsregio

Het omgevingsrecht is momenteel volop in ontwikkeling, met de komst van de Omgevingswet, de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, de Wet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving en de Invoeringswet (van de omgevingswet) en de bijbehorende Besluiten. De verwachting is dat deze nieuwe wetgeving belangrijke gevolgen heeft voor de veiligheidsregio’s. Het is van belang de gevolgen zo volledig mogelijk in beeld te brengen, zodat de veiligheidsregio’s zich effectief kunnen voorbereiden op de nieuwe situatie. Daarom heeft het Dagelijks Bestuur van het Veiligheidsberaad de Raad Directeuren Veiligheidsregio en de Raad Brandweercommandanten gevraagd in beeld te brengen wat deze verwachte gevolgen zijn (impactanalyse) voor zowel de brandweer, bevolkingszorg, informatievoorziening als GGD-GHOR. Deze opdracht is enerzijds gericht op het inzichtelijk maken van de gevolgen van de nieuwe wetgeving voor de veiligheidsregio’s en anderzijds op het geven van richting aan de veiligheidsregio’s voor de implementatie van de nieuwe wet- en regelgeving.

> Impactanalyse Omgevingswet en DSO – Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Volgend bericht

Drones: Brandweer Nederland krijgt eigen luchtvaartorganisatie

Vorig bericht

Terreuralarm in Twente