Werk in uitvoering: Strategische Agenda

12 juni 2015 stemde het Veiligheidsberaad in met de uitvoering van de zes projecten van de Strategische Agenda. Welke activiteiten zijn er sindsdien per project ondernomen en welke acties worden voor de komende periode beoogd? Lees het voortgangsbericht of bezoek www.strategische-agenda.nl.

Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio’s
De Strategische Agenda zorgt voor een (fysiek) veiliger Nederland door maatschappelijke ontwrichting te voorkomen. De risico- en crisisbeheersing in Nederland versterkt en de samenwerking tussen veiligheidsregio’s, het Rijk en publieke en private crisispartners verbetert. De Strategische Agenda bevat projecten die het Veiligheidsberaad samen met het ministerie van Veiligheid en Justitie uitvoert en projecten die het Veiligheidsberaad zelf uitvoert.

In het voortgangsbericht Strategische Agenda leest u de stand van zaken per project. Voor meer informatie over de projecten en de Strategische Agenda in het algemeen, bezoekt u www.strategische-agenda.nl. Hier staan onder andere de projectplannen, factsheets en verslagen van bijeenkomsten.

Handreiking ‘De veiligheidsregio bij dreigende verstoring of uitval van vitale voorzieningen’

Deze handreiking is het eerste product van het project ‘Continuïteit van de samenleving’ dat het Veiligheidsberaad samen met het ministerie van Veiligheid en Justitie uitvoert. Het document geeft een heldere en eenduidige uitleg van de rollen, die in diverse wetgeving en convenanten zijn toebedeeld aan betrokken organisaties bij de (dreigende) uitval van vitale voorzieningen en bij de voorbereiding daarop. Dit kan behulpzaam zijn voor beleidsontwikkeling, planvorming, opleiding, training en oefening.

Handreiking ‘De veiligheidsregio bij dreigende verstoring of uitval van vitale voorzieningen’

Regiosessies Water en evacuatie

In mei organiseert het project ‘Water en evacuatie’ regiosessies waar deelnemers worden geïnformeerd over de stand van zaken van de deelprojecten, hun mening hierop kunnen geven en kunnen meebepalen in de vervolgstappen. Iedere regiosessie presenteert een vertegenwoordiger van de locatie waar de sessie plaatsvindt hun voorbereiding op calamiteiten in relatie tot het thema ‘water’. Tijdens workshopsrondes gaan de deelnemers dieper in op de deelprojecten van ‘Water en evacuatie’ en op de twee andere gezamenlijke projecten van het Veiligheidsberaad en het ministerie van Veiligheid en Justitie, ‘Continuïteit van de samenleving’ en ‘Versterking risico- en crisisbeheersing bij stralingsincidenten’. Een workshop of rondleiding van medewerkers van de betreffende locatie is ook mogelijk.

De regiosessies zijn interessant voor leidinggevenden en professionals (planvormers/inhoudelijk deskundigen, crisiscoördinatoren, informatiemanagers, communicatieadviseurs) werkzaam op het gebied van waterveiligheid bij veiligheidsregio’s, waterschappen, rijksoverheid, Rijkswaterstaat, kenniscentra, omgevingsdiensten, gemeenten en provincies.

De data van de sessies, inschrijfmogelijkheden en meer informatie staan op www.strategische-agenda.nl, bij het project ‘Water en evacuatie’.

Volgend bericht

Mythburners

Vorig bericht

Heroriëntatie vorming Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO)