Uit het Veiligheidsberaad van 18 maart 2016

18 maart vergaderde het Veiligheidsberaad over onder andere het Inspectierapport ‘Meer aandacht nodig voor veiligheid en gezondheid bij publieksevenementen’, het programma GEO, project Informatieveiligheid en de heroriëntatie van de Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO).

Inspectierapport Evenementenveiligheid
Dhr. Krombeen en mevr. Meijler van de Inspectie van Veiligheid en Justitie lichtten in de vergadering het rapport ‘Meer aandacht nodig voor veiligheid en gezondheid bij publieksevenementen’ van de Inspecties Veiligheid en Justitie en Gezondheidszorg toe. Het rapport geeft aanbevelingen aan gemeenten en veiligheidsregio’s over de wijze waarop zij omgaan met risico’s op het gebied van veiligheid en gezondheid bij evenementen. Ter opvolging van de aanbevelingen voor de veiligheidsregio’s geeft het Veiligheidsberaad het IFV de opdracht om het gebruik van de Handreiking Evenementenveiligheid door de veiligheidsregio’s te evalueren. Dit, omdat twee van de drie aanbevelingen onderdeel uitmaken van de Handreiking. De derde aanbeveling betreft de bestaande GHOR-norm voor adviesaanvragen. Het Veiligheidsberaad vraagt GGD GHOR Nederland om deze norm te onderzoeken. Peter den Oudsten, lid Dagelijks Bestuur Veiligheidsberaad en voorzitter Veiligheidsregio Groningen, voegt hieraan toe om zelf als burgemeester ook vooral alert te blijven.

Programma GEO en Informatieveiligheid
Het Veiligheidsberaad heeft een principeakkoord gegeven op het programma GEO en het project Informatieveiligheid, beide onderdeel van het Programma Informatievoorziening Veiligheidsregio’s. De afzonderlijke veiligheidsregio’s ontvangen voor beide plannen een formele projectovereenkomst.

Programma Geo
Het programma Geo kent de volgende doelstellingen:

  • Vergaren, verrijken en leveren van geodata aan de regio’s via de Basisvoorziening Geo;
  • Maken van collectieve afspraken met bronhouders over het leveren van geodata en bewaken van die afspraken en de kwaliteit ervan;
  • Adviseren van de regio’s over ruimtelijke georiënteerd werken (gebruik van geodata in de werkprocessen);
  • Vertegenwoordigen van de regio’s in landelijke overleggen over geodata, o.a. om externe data beter toe te spitsen op de behoeften van de veiligheidsregio’s.

Project Informatieveiligheid
Het project Informatieveiligheid heeft tot doel in 2018 een geïmplementeerd en geborgd basisniveau informatieveiligheid te bewerkstelligen die congruent is voor alle veiligheidsregio’s.

Heroriëntatie Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO)
Het Veiligheidsberaad heeft ingestemd met de beslisnotitie voor de heroriëntatie van de vorming van de landelijke meldkamer, met uitzondering van de financiële paragraaf. Het is van belang helderheid te hebben in de financiële consequenties. Het Veiligheidsberaad wil niet dat de risico’s van de financiële taakstelling bij de veiligheidsregio’s worden gelegd. Portefeuillehouder Informatievoorziening en Meldkamer, Henri Lenferink, gaat met de minister van Veiligheid en Justitie in overleg over de financiële overdracht. De beslisnotitie wordt nog ter instemming voorgelegd aan alle ondertekenaars van het transitieakkoord.

Lees meer over de heroriëntatie LMO

Volgend bericht

Korpschef Erik Akerboom geïnstalleerd

Vorig bericht

Dit is het meest recente artikel