Heroriëntatie vorming Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO)

Het Veiligheidsberaad stemde vrijdag 18 maart in met de lijn van de beslisnotitie voor de heroriëntatie van de vorming van de landelijke meldkamer, met uitzondering van de financiële paragraaf. Het is van belang helderheid te hebben in de financiële consequenties. Het Veiligheidsberaad wil niet dat de risico’s van de financiële taakstelling bij de veiligheidsregio’s worden gelegd. Portefeuillehouder Informatievoorziening en Meldkamer van het Dagelijks Bestuur Veiligheidsberaad, Henri Lenferink, gaat met de minister van Veiligheid en Justitie (VenJ) in overleg over de financiële overdracht. De beslisnotitie wordt nog ter instemming voorgelegd aan alle ondertekenaars van het transitieakkoord.

Aandachtspunten Veiligheidsberaad heroriëntatie: financiën en multi-intake
De aandachtspunten voor het Veiligheidsberaad op dit moment zijn financiën en multi-intake.
De eerder opgelegde taakstelling is voor 2015 niet gehaald en wordt ook gedurende de transitieperiode niet reëel geacht door het Veiligheidsberaad. Het ministerie van VenJ onderzoekt, in het licht van de Gateway Review [zie kader] en de heroriëntatie op de vorming van de LMO, of de eerder afgesproken taakstelling nog haalbaar is en in welk tempo.

Multidisciplinaire intake is voor de veiligheidsregio’s één van de redenen om te komen tot de LMO. Binnen afzienbare tijd start het onderzoek naar de mogelijkheden en de reikwijdte hiervan. De ministers van VWS en VenJ hebben inmiddels besloten om de mogelijkheden en de reikwijdte breed te testen in een simulatieomgeving in aanwezigheid van een medisch geschoolde centralist.

Vervolgproces
De verschillende betrokken partijen, waaronder Ambulancezorg Nederland, de Nationale Politie en de Koninklijke Marechaussee, bespreken de beslisnotitie welke ook in het Veiligheidsberaad van 18 maart besproken is, met hun eigen achterban. Mogelijke wijzigingen die hieruit voortkomen, worden besproken in de bestuurlijke regiegroep van eind april. Zo spoedig mogelijk na dit overleg ontvangen de ondertekenaars van het Transitieakkoord de beslisnotitie ter ondertekening.

Gateway Review
In 2013 is het Transitieakkoord meldkamer van de toekomst getekend. De start was voortvarend. De bestuurlijke regiegroep LMO, bestaande uit een bestuurlijke afvaardiging van de betrokken partijen, heeft medio 2015 vastgesteld dat de oorspronkelijke opzet en organisatie van het project te complex is om het project binnen het budget en de planning tot een goed einde te kunnen brengen. Dit is eind 2015 bevestigd door een Gateway Review. De Gateway Review is door de minister van Veiligheid en Justitie (VenJ) met een toelichtende brief van 4 januari 2016 aan de Tweede Kamer gezonden.
Volgend bericht

Werk in uitvoering: Strategische Agenda

Vorig bericht

GGB operationeel: geen finale maar een première!