GGB operationeel: geen finale maar een première!

Sinds 4 januari is het een feit: GGB – de nieuwe werkwijze voor geneeskundige hulpverlening bij grote incidenten – is operationeel in ons land. Vooral in 2015 maar ook in de jaren daarvóór is er door alle betrokken partijen, zowel in de regio’s als op landelijk niveau, hard gewerkt aan de voorbereidingen voor dit moment. Toch was 4 januari 2016 niet de finale, maar juist de première voor GGB. Het begint nu pas; het is wachten op de eerste inzet en vooral ook opleiden, trainen en oefenen. Tegelijkertijd moet er de komende tijd ook nog het een en ander gebeuren om de invoering van het model af te ronden én aan te sluiten op actuele ontwikkelingen.

In de basis staat het GGB-model nu. Hulpverleners zijn opgeleid en getraind, voertuigen met uitrusting staan gereed voor inzet, procedures zijn afgesproken en bekend. Toch zijn niet alle werkzaamheden rondom de invoering van GGB nu ‘klaar’. De stuurgroep GGB stelde in februari een plan van aanpak vast voor doorontwikkeling van het model vanaf 2016. Het landelijke projectteam vertaalde dat naar een werkplan voor de komende periode. Op hoofdlijnen kunnen de activiteiten die voor de korte termijn gepland staan, worden verdeeld over drie pijlers: afronding implementatie GGB, inhoudelijke doorontwikkeling en borging en beheer.

Afronding implementatie
Voor een aantal onderwerpen loopt de implementatie van GGB door in 2016. Bijvoorbeeld de uitwerking van een landelijk alarmeringssysteem, dat is gericht op een snellere inzet van bovenregionale middelen en inzet met open grenzen van GGB-capaciteit. Het gaat dan met name om het sneller kunnen inzetten van de noodhulpteams van het Rode Kruis en het bovenregionale materieel, zoals extra medische middelen en dekens. Ook het verder invullen van de bovenregionale steunpunten heeft nog aandacht. Het ontwikkelen van een vervanging voor de huidige gewondenkaart staat eveneens op de rol voor dit jaar. De grootste klus is wellicht de uitwerking van een aangepaste uitrusting en werkwijze voor de Waddeneilanden die aansluit op hun specifieke situatie. Dit is nodig omdat de Waddeneilanden minder snel bereikt kunnen worden voor grootschalige geneeskundige bijstand.

Inhoudelijke doorontwikkeling
Evaluatie, aanscherping en doorontwikkeling zijn vanaf het begin belangrijke onderwerpen geweest binnen het GGB-project. In het kader van doorontwikkeling van de werkwijze wordt de komende periode onder andere gekeken naar burgerhulpverlening en zelfredzaamheid. De vraag is hoe (niet georganiseerde) burgerhulpverlening zich verhoudt tot professionele hulpverlening, hoe dit naadloos in elkaar kan overgaan en hoe beide elkaar kunnen ondersteunen en versterken. Bij de ontwikkeling van het GGB-model is dit niet direct uitgewerkt, maar gezien de vele initiatieven op dit gebied wordt gekeken hoe hier vanuit GGB op aangesloten kan worden. Het doel hiervan is om de totale hulpcapaciteit verder te kunnen vergroten.

Borging en beheer
Kwaliteitsborging, beheer van materieel en OTO zijn onder andere geschaard onder de noemer ‘borging en beheer’. Hoewel taken en verantwoordelijkheden op dit gebied nu nog belegd zijn bij de stuurgroep en het landelijke projectteam (die overigens beide bestaan uit de bij GGB betrokken partijen), zullen deze uiteindelijk ondergebracht moeten worden in de staande organisaties van deze partijen.

Volgend bericht

Heroriëntatie vorming Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO)

Vorig bericht

Complimenten voor voortvarendheid op arbeidsveiligheidsdossier